Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
621.3 LE-L
Kỹ thuật An toàn thông tin cho dịch vụ lưu trữ đám mây /
DDC 621.3
Tác giả CN Lê, Thị Hoàng Linh
Nhan đề Kỹ thuật An toàn thông tin cho dịch vụ lưu trữ đám mây / Lê Thị Hoàng Linh; NHDKH TS Nguyễn Hoài Giang
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 68 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Lý do lựa chọn đề tài Ngày nay khi công nghệ thông tin và internet phát triển mạnh mẽ và 1 trong những công nghệ tiêu biểu là dịch vụ điện toán đám mây. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng của việc lưu trữ, chia sẻ dữ liệu là phải đảm bảo tính an toàn, bảo mật dữ liệu. Đây cũng chính là lý do em đã chọn luận văn của mình là “Kỹ thuật An toàn thông tin cho dịch vụ lưu trữ đám mây”. 2. Mục tiêu luận văn Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề an toàn, bảo mật dữ liệu trên điện toán đám mây và nghiên cứu xây dựng các kỹ thuật đảm bảo an toàn dữ liệu . 3. Nội dung, bố cục luận văn Đồ án chia làm 3 chương với nội dung cụ thể như sau: Chương 1 – Nghiên cứu điện toán đám mây và ứng dụng. Chương 2 – Nghiên cứu an toàn thông tin dữ liệu cho điện toán đám mây. Chương 3 –Xây dựng và mô phỏng dịch vụ trên phần mềm OwnCloud. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: nghiên cứu từ các nguồn tài liệu. - Phương pháp thử nghiệm: Triển khai theo hướng dẫn của phần mềm.
Từ khóa tự do Dịch vụ lưu trữ đám mây
Từ khóa tự do Kỹ thuật an toàn thông tin
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501957
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101414
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172927
0027
004E9CB67F9-B581-4A3A-972B-89FA193EDFA2
005201908150935
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190815093601|bdtmkhue|y20190619095217|zdtmkhue
082 |a621.3|bLE-L
100 |aLê, Thị Hoàng Linh
245 |aKỹ thuật An toàn thông tin cho dịch vụ lưu trữ đám mây / |cLê Thị Hoàng Linh; NHDKH TS Nguyễn Hoài Giang
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a68 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Lý do lựa chọn đề tài Ngày nay khi công nghệ thông tin và internet phát triển mạnh mẽ và 1 trong những công nghệ tiêu biểu là dịch vụ điện toán đám mây. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng của việc lưu trữ, chia sẻ dữ liệu là phải đảm bảo tính an toàn, bảo mật dữ liệu. Đây cũng chính là lý do em đã chọn luận văn của mình là “Kỹ thuật An toàn thông tin cho dịch vụ lưu trữ đám mây”. 2. Mục tiêu luận văn Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề an toàn, bảo mật dữ liệu trên điện toán đám mây và nghiên cứu xây dựng các kỹ thuật đảm bảo an toàn dữ liệu . 3. Nội dung, bố cục luận văn Đồ án chia làm 3 chương với nội dung cụ thể như sau: Chương 1 – Nghiên cứu điện toán đám mây và ứng dụng. Chương 2 – Nghiên cứu an toàn thông tin dữ liệu cho điện toán đám mây. Chương 3 –Xây dựng và mô phỏng dịch vụ trên phần mềm OwnCloud. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: nghiên cứu từ các nguồn tài liệu. - Phương pháp thử nghiệm: Triển khai theo hướng dẫn của phần mềm.
653 |aDịch vụ lưu trữ đám mây
653 |aKỹ thuật an toàn thông tin
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501957
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101414
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/621.3/lethihoanglinh/lethihoanglinh_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501957 Kho Luận văn 621.3 LE-L Luận văn 1
2 08101414 Kho Khoa Sau Đại học 621.3 LE-L Luận văn 2
  1 of 1