Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
657 VU-Q
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT /
DDC 657
Tác giả CN Vũ, Thị Quý
Nhan đề HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT / Vũ Thị Quý; NHDKH PGS.TS Nguyễn Phú Giang
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 71 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Tính cấp thiết của đề tài Xuất phát từ tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát” để làm đề tài luận văn thạc sỹ. 2. Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 3. Mục tiêu nghiên cứu 4. Câu hỏi nghiên cứu - Lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo chế độ kế toán hiện hành và chuẩn mực kế toán Việt Nam được thể hiện như thế nào? 5. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu. - Phạm vi khảo sát 6. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích chi tiết và suy luận logic - Phương pháp tra cứu tài liệu - Phương pháp xin ý kiến chuyên gia 7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu gồm có 3 chương
Từ khóa tự do Chi phí
Từ khóa tự do Kết quả kinh doanh
Từ khóa tự do Kế toán doanh thu
Từ khóa tự do CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501934
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101387
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172898
0027
004FF5F83E2-821B-436F-82F8-F01BFF29B940
005201909170942
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190917094229|bnthhanh|y20190514123758|zdtmkhue
082 |a657|bVU-Q
100 |aVũ, Thị Quý
245 |aHOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT / |cVũ Thị Quý; NHDKH PGS.TS Nguyễn Phú Giang
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a71 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Tính cấp thiết của đề tài Xuất phát từ tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát” để làm đề tài luận văn thạc sỹ. 2. Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 3. Mục tiêu nghiên cứu 4. Câu hỏi nghiên cứu - Lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh theo chế độ kế toán hiện hành và chuẩn mực kế toán Việt Nam được thể hiện như thế nào? 5. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu. - Phạm vi khảo sát 6. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích chi tiết và suy luận logic - Phương pháp tra cứu tài liệu - Phương pháp xin ý kiến chuyên gia 7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu gồm có 3 chương
653 |aChi phí
653 |aKết quả kinh doanh
653 |aKế toán doanh thu
653 |aCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501934
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101387
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/657/vuthiquy/vuthiquy_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501934 Kho Luận văn 657 VU-Q Luận văn 1
2 08101387 Kho Khoa Sau Đại học 657 VU-Q Luận văn 2
  1 of 1