Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-D
Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật Việt Nam hiện nay /
DDC 343.67
Tác giả CN Ngô, Tuấn Dũng
Nhan đề Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật Việt Nam hiện nay / Ngô Tuấn Dũng; NHDKH TS Nguyễn Trí Tuệ
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 66 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Luận văn nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cạnh tranh và hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh thương mại; trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của nó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật. Cơ sở phương pháp luận để nghiên cứu đề tài là duy vật biện chứng của học thuyết Mác - Lê nin, gắn kết tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực này hiện nay. Phương pháp nghiên cứu: sử dụng một số phương pháp cụ thể như phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh và tổng kết thực tiễn. Luận văn với đề tài “Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật Việt nam hiện nay” được kết cấu bởi ba chương, ngoài Lời mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo. Ba chương của của Luận văn bao gồm: Chương I: Một số vấn đề lý luận về khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Chương II: Quy định của pháp luật về hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Chương III: Thực trạng và Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật Việt nam đối với hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Từ việc luận giải ý nghĩa quan trọng của quy định pháp luật về hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh trên phương diện lý luận, cơ sở pháp lý, thực tiễn áp dụng pháp luật làm rõ tính cấp thiết nghiên cứu của vấn đề khuyến mại nhằm cạnh trạnh không lành mạnh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Luận văn đã phân tích và làm rõ một số vấn đề lý luận pháp lý về hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, bao gồm các vấn đề về khái niệm, đặc điểm, các dạng hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.
Từ khóa tự do Pháp luật Việt Nam
Từ khóa tự do Cạnh tranh không lành mạnh
Từ khóa tự do Khuyến mại
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101047
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103191
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172558
0027
0040D9C79C7-1DAE-40B1-A09D-6352B1B32C55
005201908241120
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824112051|bdtmkhue|y20190411093449|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-D
100 |aNgô, Tuấn Dũng
245 |aHành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật Việt Nam hiện nay / |cNgô Tuấn Dũng; NHDKH TS Nguyễn Trí Tuệ
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a66 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aLuận văn nhằm nghiên cứu một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cạnh tranh và hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh thương mại; trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt tích cực và hạn chế của nó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật. Cơ sở phương pháp luận để nghiên cứu đề tài là duy vật biện chứng của học thuyết Mác - Lê nin, gắn kết tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực này hiện nay. Phương pháp nghiên cứu: sử dụng một số phương pháp cụ thể như phân tích tổng hợp, thống kê, so sánh và tổng kết thực tiễn. Luận văn với đề tài “Hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật Việt nam hiện nay” được kết cấu bởi ba chương, ngoài Lời mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo. Ba chương của của Luận văn bao gồm: Chương I: Một số vấn đề lý luận về khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Chương II: Quy định của pháp luật về hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Chương III: Thực trạng và Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của pháp luật Việt nam đối với hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Từ việc luận giải ý nghĩa quan trọng của quy định pháp luật về hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh trên phương diện lý luận, cơ sở pháp lý, thực tiễn áp dụng pháp luật làm rõ tính cấp thiết nghiên cứu của vấn đề khuyến mại nhằm cạnh trạnh không lành mạnh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Luận văn đã phân tích và làm rõ một số vấn đề lý luận pháp lý về hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh, bao gồm các vấn đề về khái niệm, đặc điểm, các dạng hành vi khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh.
653 |aPháp luật Việt Nam
653 |aCạnh tranh không lành mạnh
653 |aKhuyến mại
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101047
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103191
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/ngotuandung/ngotuandung_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 08101047 Kho Luận văn 343.67 NG-D Luận văn 1
2 07103191 Kho Khoa Luật 343.67 NG-D Luận văn 2
  1 of 1