Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 DA-T
Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tư pháp từ thực tiễn địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng /
DDC 343.67
Tác giả CN Đàm, Thị Kim Thuyên
Nhan đề Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tư pháp từ thực tiễn địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng / Đàm Thị Kim Thuyên; NHDKH GS.TS Hoàng Thế Liên
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 82 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu những quy định của pháp luật đất đai liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai, thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Trên cơ sở đó chỉ ra những thiếu sót, tồn tại của pháp luật đất đai hiện hành về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn hiện pháp luật đất đai, nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết tranh chấp đất đai trong thời kỳ đổi mới. Để giải quyết các vấn đề do đề tài đặt ra, người viết luận văn sử dụng phương pháp bình luận, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp, chứng minh, thu thập dữ liệu để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu 2. Kết quả nghiên cứu Nội dung chính của luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai. Chương 2: Tình hình tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai. 3. Kết luận và khuyến nghị Gồm có 4 định hướng về nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai và đưa ra Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai.
Từ khóa tự do Tranh chấp đất đai
Từ khóa tự do Thành phố Cao Bằng
Từ khóa tự do Thủ tục tư pháp
Từ khóa tự do Tỉnh Cao Bằng
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101045
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103189
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172556
0027
0041478259C-EE42-473C-AF53-AE3156DF6EBB
005201907291359
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190729135936|bdtmkhue|y20190409145948|zdtmkhue
082 |a343.67|bDA-T
100 |aĐàm, Thị Kim Thuyên
245 |aTranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tư pháp từ thực tiễn địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng / |cĐàm Thị Kim Thuyên; NHDKH GS.TS Hoàng Thế Liên
260 |aH. : |bTrường Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a82 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu những quy định của pháp luật đất đai liên quan đến việc giải quyết tranh chấp đất đai, thực trạng giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Trên cơ sở đó chỉ ra những thiếu sót, tồn tại của pháp luật đất đai hiện hành về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn hiện pháp luật đất đai, nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết tranh chấp đất đai trong thời kỳ đổi mới. Để giải quyết các vấn đề do đề tài đặt ra, người viết luận văn sử dụng phương pháp bình luận, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, tổng hợp, chứng minh, thu thập dữ liệu để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu 2. Kết quả nghiên cứu Nội dung chính của luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai. Chương 2: Tình hình tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp đất đai. 3. Kết luận và khuyến nghị Gồm có 4 định hướng về nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai và đưa ra Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai.
653 |aTranh chấp đất đai
653 |aThành phố Cao Bằng
653 |aThủ tục tư pháp
653 |aTỉnh Cao Bằng
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101045
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103189
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/damthikimthuyen/damthikimthuyen_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103189 Kho Khoa Luật 343.67 DA-T Luận văn 1
2 08101045 Kho Luận văn 343.67 DA-T Luận văn 2
  1 of 1