Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-T
Thủ tục sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại của Tòa án từ thực tiễn Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Phương Thảo
Nhan đề Thủ tục sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại của Tòa án từ thực tiễn Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang / Nguyễn Phương Thảo; NHDKH TS Nguyễn Công Bình
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại Học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 85 tr. : Đĩa CD ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận về thủ tục sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại (KDTM) của Tòa án, nội dung các quy định của bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 về vấn đề này và thực tiễn thực hiện chúng tại TAND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, phát hiện được những bất cập trong các quy định của pháp luật và vướng mắc trong việc thực hiện chúng, tìm ra nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM của Tòa án.Việc nghiên cứu đề tài được tiến hành trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam cùng một số phương pháp nghiên cứu khoa học truyền thống như phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp thực tiễn v.v... Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã luận giải và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM như khái niệm, đặc điểm của thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM của Toà án; cơ sở pháp luật quy định thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM của Toà án. Luận văn cũng đã phân tích, đánh giá đúng thực trạng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM của Tòa án và thực tiễn thực hiện chúng đồng thời phát hiện được những vướng mắc cũng như nguyên nhân của những vướng mắc từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện và thực hiện các quy định về thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM của Tòa án. Kết luận và kiến nghị: Để khắc phục những hạn chế đồn thời nâng cao hiệu quả thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM thì cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM. Ngoài ra, phải tăng cường việc bồi dưỡng về nghiệp vụ nói chung và kỹ năng giải quyết vụ án KDTM nói riêng cho Thẩm phán; tăng cường việc tổng kết, rút kinh nghiệm công tác xét xử; bổ sung quy chế bảo đảm an toàn, bảo đảm cơ sở vật chất và có chế độ khen thưởng, đãi ngộ đối với Cán bộ Tòa án để họ có thể toàn tâm, toàn ý với công việc. Mặt khác, phải đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành hữu quan với Tòa án trong quá trình tiến hành tố tụng dân sự.
Từ khóa tự do kinh doanh thương mại (KDTM)
Từ khóa tự do bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS)
Từ khóa tự do Thủ tục sơ thẩm
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101036
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103180
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172547
0027
004F6CBD1EB-2103-4C55-83E9-BA0D0E18EA2A
005201908241232
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190824123204|bdtmkhue|y20190409104551|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-T
100 |aNguyễn, Phương Thảo
245 |aThủ tục sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại của Tòa án từ thực tiễn Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang / |cNguyễn Phương Thảo; NHDKH TS Nguyễn Công Bình
260 |aH. : |bTrường Đại Học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a85 tr. : |bĐĩa CD ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aMục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận về thủ tục sơ thẩm vụ án kinh doanh thương mại (KDTM) của Tòa án, nội dung các quy định của bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 về vấn đề này và thực tiễn thực hiện chúng tại TAND thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, phát hiện được những bất cập trong các quy định của pháp luật và vướng mắc trong việc thực hiện chúng, tìm ra nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM của Tòa án.Việc nghiên cứu đề tài được tiến hành trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam cùng một số phương pháp nghiên cứu khoa học truyền thống như phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp thực tiễn v.v... Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã luận giải và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM như khái niệm, đặc điểm của thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM của Toà án; cơ sở pháp luật quy định thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM của Toà án. Luận văn cũng đã phân tích, đánh giá đúng thực trạng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM của Tòa án và thực tiễn thực hiện chúng đồng thời phát hiện được những vướng mắc cũng như nguyên nhân của những vướng mắc từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện và thực hiện các quy định về thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM của Tòa án. Kết luận và kiến nghị: Để khắc phục những hạn chế đồn thời nâng cao hiệu quả thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM thì cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về thủ tục sơ thẩm vụ án KDTM. Ngoài ra, phải tăng cường việc bồi dưỡng về nghiệp vụ nói chung và kỹ năng giải quyết vụ án KDTM nói riêng cho Thẩm phán; tăng cường việc tổng kết, rút kinh nghiệm công tác xét xử; bổ sung quy chế bảo đảm an toàn, bảo đảm cơ sở vật chất và có chế độ khen thưởng, đãi ngộ đối với Cán bộ Tòa án để họ có thể toàn tâm, toàn ý với công việc. Mặt khác, phải đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành hữu quan với Tòa án trong quá trình tiến hành tố tụng dân sự.
653 |akinh doanh thương mại (KDTM)
653 |abộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS)
653 |aThủ tục sơ thẩm
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101036
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103180
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/nguyenphuongthao/nguyenphuongthao_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103180 Kho Khoa Luật 343.67 NG-T Luận văn 1
2 08101036 Kho Luận văn 343.67 NG-T Luận văn 2
  1 of 1