Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
621.3 NG-P
Kỹ thuật an toàn điện tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp /
DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Phú
Nhan đề Kỹ thuật an toàn điện tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp / Nguyễn Xuân Phú
Thông tin xuất bản TP.HCM : Khoa học kỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý 185tr. ; 27cm
Từ khóa tự do Dân dẫn
Từ khóa tự do Điện lưới
Từ khóa tự do Hạ áp
Từ khóa tự do Khí cụ điện
Từ khóa tự do Kỹ thuật an toàn điện
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162685
0022
00403B1E952-E9FC-4170-839E-AD265DB4D050
005201703211018
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20170321101857|bnamtd|y20170321095245|znamtd
082 |a621.3|bNG-P
100 |aNguyễn, Xuân Phú
245 |aKỹ thuật an toàn điện tính toán dây dẫn các khí cụ điện bảo vệ và các vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong cung cấp điện ở lưới hạ áp / |cNguyễn Xuân Phú
260 |aTP.HCM : |bKhoa học kỹ thuật, |c2012
300 |a185tr. ; |c27cm
653 |aDân dẫn
653 |aĐiện lưới
653 |aHạ áp
653 |aKhí cụ điện
653 |aKỹ thuật an toàn điện
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/kythuatantoandien/kythuatantoandien_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào