Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
332.4 DA-Q
Kinh doanh ngoại hối :
DDC 332.4
Tác giả CN Đặng, Hào Quang
Nhan đề Kinh doanh ngoại hối : Phân tích kỹ thuật / Đặng Hào Quang
Nhan đề khác Trading currencies spot options
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2010
Mô tả vật lý 341tr. ; 24 cm
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Phân tích
Từ khóa tự do Ngoại hối
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162672
0022
004F8F0C7CB-9FC1-4B09-BD66-24A622D4FCEC
005201703201113
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170320111308|bnamtd|y20170320105142|znamtd
082 |a332.4|bDA-Q
100 |aĐặng, Hào Quang
245 |aKinh doanh ngoại hối : |bPhân tích kỹ thuật / |cĐặng Hào Quang
246 |aTrading currencies spot options
250 |aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260 |aH. : |bThống kê, |c2010
300 |a341tr. ; |c24 cm
653 |aTài chính
653 |aKỹ thuật
653 |aKinh doanh
653 |aPhân tích
653 |aNgoại hối
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/kinhdoanhngoaihoi/kinhdoanhngoaihoi_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào