Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình (Tất cả)
Sắp xếp :
Giáo trình luật hình sự Việt NamGS. TS. Nguyễn Ngọc HòaTập 130-03-2023Giới thiệu các khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc cơ bản và nguồn của luật hình sự Việt Nam. Tội phạm và cấu thành tội phạm. Khách thể và mặt khách quan, chủ thể và mặt chủ quan của tội phạm... cùng các vấn đề liên quan đến hình phạt. Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội. Các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con ngườ
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 193