Duyệt theo bộ sưu tập Luận văn (Tất cả)
Sắp xếp :
Nghiên cứu, tìm hiểu thiết bị bay không người lái UAV / Phạm Trường Thành; NHDKH: TS. Vương Hoàng Nam27-05-2024Trí tuệ nhân tạo – Artificial Intelligence đang là một trong những hướng phát triển được chú trọng trên toàn cầu vì những ứng dụng thực tiễn và độ hiệu quả của nó trong thời đại công nghệ đang phát triển vượt bậc hiện nay. Đề tài “Nghiên cứu, tìm hiểu thiết bị bay không người lái UAV” dựa trên những kiến thức về thị giác máy tính (Computer Vison), xử lý ảnh (Image Processing) và học sâu (Deep Learning) để nghiên cứu và triển khai các mô hình định vị thị giác cho thiết bị bay không người lái UAV. Trong luận văn này, em đã nghiên cứu hai phương pháp cho bài toán thị giác robot là định vị thị giác (Visual Odometry) và định vị thị giác quán tính (Visual Inertial Odometry) trong việc xác định vị trí tương đối và quỹ đạo chuyển động của thiết bị bay không người lái UAV. Luận văn nghiên cứu và triển khai hai mô hình cơ sở của định vị thị giác là SfM Learner và SC-SfM Learner, mô hình Deep EKF VIO cho bài toán định vị thị giác quán tính và xây dựng một mô hình mới kết hợp mạng học sâu với bộ lọc Kalman. Các mô hình được huấn luyện, kiểm tra trên bộ dữ liệu mô phỏng và bộ dữ liệu EUROC. Bên cạnh việc tìm hiểu các kiến thức lý thuyết và áp dụng thực tế em đã học hỏi được rất nhiều kiến thức hữu ích và biết vận dụng kiến thức xử lý ảnh, thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo vào việc xác định vị trí tương đối và quỹ đạo chuyển động của thiết bị bay không người lái UAV. Và các ứng dụng thực tế khác như ôtô, người máy… đây chính là nền tảng vững chắc quan trọng cho những nghiên cứu, học tập của bản thân sau này.
Nghiên cứu phát triển hệ thống đo lường nước thông minh sử dụng công nghệ truyền thông Lora / Nguyễn Văn Mạnh; NHDKH: TS. Nguyễn Hoài Giang27-05-2024Việc quản lý và giám sát tiêu dùng nước là một vấn đề quan trọng đối với các đơn vị cấp nước. Các hệ thống đo lường nước truyền thống sử dụng đồng hồ nước cơ có nhiều hạn chế, như: khó khăn trong việc thu thập dữ liệu thủ công, dẫn đến sai sót và thiếu chính xác; không thể giám sát từ xa, khó phát hiện sự cố và hành vi trộm nước. Mục đích của nghiên cứu và phạm vi của nó. Mục tiêu của nghiên cứu này là thiết kế và triển khai hệ thống đo lường nước thông minh sử dụng công nghệ truyền thông Lora có độ chính xác cao, chi phí triển khai thấp và mạng truyền thông ổn định, đáp ứng nhu cầu quản lý và giám sát tiêu dùng nước của các đơn vị cấp nước tại Việt Nam. Phương pháp được dùng trong nghiên cứu. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: + Nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu các công nghệ đo lường nước thông minh hiện nay, đặc biệt là công nghệ truyền thông Lora. + Khảo sát thực tế: Khảo sát nhu cầu của các đơn vị cấp nước tại Việt Nam. + Thiết kế hệ thống: Thiết kế cấu trúc hệ thống, chọn lựa các thiết bị đo lường nước thông minh, thiết kế mạng truyền thông Lora và thiết kế hệ thống quản lý trung tâm. + Xây dựng mô hình thử nghiệm: Xây dựng mô hình thử nghiệm hệ thống đo lường nước thông minh sử dụng công nghệ truyền thông Lora. + Đánh giá hệ thống: Đánh giá độ chính xác, chi phí triển khai và tính ổn định của hệ thống đo lường nước thông minh sử dụng công nghệ truyền thông Lora. Kết quả nghiên cứu quan trọng nhất Kết quả nghiên cứu cho thấy: + Hệ thống đo lường nước thông minh sử dụng công nghệ truyền thông Lora có độ chính xác cao. + Chi phí triển khai hệ thống thấp, khoảng 3 triệu đồng/1 hộ dân. + Mạng truyền thông Lora có độ ổn định cao, với thời gian hoạt động liên tục 24/7. Kết luận/khuyến nghị (nếu có). Hệ thống đo lường nước thông minh sử dụng công nghệ truyền thông Lora là một giải pháp hiệu quả cho việc quản lý và giám sát tiêu dùng nước. Hệ thống này có thể được triển khai rộng rãi tại các đơn vị cấp nước tại Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn nước.
Tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất từ thực tiễn giải quyết tại TAND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang / Bùi Thị Hương; NHDKH: TS. Phạm Hùng Cường27-05-2024Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về việc giải quyết những tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện, cụ thể là huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất và áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất có hiệu quả. Luận văn đã đạt được một số mục tiêu cụ thể như Thứ nhất, phân tích và luận giải để làm rõ một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất tại Tòa án câp huyện; Thứ hai, phân tích làm rõ thực trạng pháp luật về việc giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất tại Tòa án cấp huyện; Thứ ba, phân tích thực tiễn giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất tại TAND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Thứ tư, đưa ra quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về việc giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất tại TAND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tóm lại, luận văn tiếp cận nghiên cứu phân tích, đánh giá quy định pháp luật trong việc giải quyết những tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất và áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất có hiệu quả.
Pháp luật Việt Nam về hợp đồng điện tử - thực trạng và giải pháp / Trần Thị Hằng; NHDKH: TS. Phạm Hùng Cường27-05-2024Thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp luật và thực tiễn về hợp đồng điện tử theo quy định của pháp luật Việt Nam, luận văn có mục đích đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu các nội dung cơ bản như sau: Thứ nhất, luận văn khái quát một số vấn đề lí luận cơ bản về hợp đồng điện tử như khái niệm, đặc điểm của hợp đồng bao gồm chủ thể, cách thức ký kết và thực hiện hợp đồng, hình thức thể hiện, phạm vi ký kết, pháp luật điều chỉnh; phân biệt sự khác nhau giữa thực hiện hợp đồng truyền thống so với thực hiện hợp đồng điện tử. Thứ hai, luận văn phân tích các quy định về hợp đồng điện tử, thực trạng pháp luật về hợp đồng điện tử ở Việt Nam thông qua các ví dụ về giai quyết tranh chấp có liên quan đến hợp đồng điện tử. Thứ ba, luận văn đã đưa ra những kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về hợp đồng điện tử đối với từng đối tượng liên quan như chủ thể tham gia hợp đồng, Nhà nước và Tòa án.
Thế chấp bất động sản theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Văn Phương; NHDKH: TS. Phạm Hùng Cường27-05-2024Thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp luật và thực tiễn về thế chấp bất động sản theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh, luận văn có mục đích đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thế chấp bất động sản theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn thực hiện tại tỉnh Bắc Ninh. Đề tài nghiên cứu các nội dung cơ bản như sau: Thứ nhất, luận văn làm rõ được những vấn đề lý luận chung về thế chấp bất động sản như: đối tượng của quan hệ thế chấp, chủ thể tham gia quan hệ thế chấp; quyền và nghĩa vụ của các bên; vấn đề chấm dứt quan hệ thế chấp; xử lý tài sản thế chấp. Thứ hai, luận văn đánh giá thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật thế chấp bất động sản ở nước ta trong những năm qua và thực trạng tại tỉnh Bắc Ninh. Thứ ba, luận văn đã đưa ra một số định hướng, giải pháp và kiến nghị hoàn thiện việc thực hiện pháp luật thế chấp bất động sản.
Nguyên tắc thiện chí trong pháp luật hợp đồng Việt Nam / Nguyễn Văn Hùng; NHDKH: TS. Lê Đình Nghị27-05-2024Thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp luật và thự tiễn về nguyên tắc thiện chí trong luật hợp đồng Việt Nam, luận văn có mục đích đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cường bảo đảm thiện chí trong giao kết và thực hiện HĐDS trong thời gian tới. Đề tài nghiên cứu bốn nội dung cơ bản như sau: Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận về nguyên tắc thiện chí trong luật hợp đồng như khái niệm thiện chí, khái niệm nguyên tắc thiện chí, vai trò của nguyên tắc thiện chí trong luật hợp đồng, phạm vi và nội dung của nguyên tắc thiện chí trong luật hợp đồng. Thứ hai, nghiên cứu thực trạng pháp luật dân sự Việt Nam về nguyên tắc thiện chí, thể hiện qua 2 vấn đề là nguyên tắc thiện chí trong giao kết hợp đồng và nguyên tắc thiện chí trong thực hiện hợp đồng từ đó đánh giá được những ưu điểm và hạn chế của quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này. Thứ ba, đánh giá thực trạng thực hiện nguyên tắc thiện chí trong giao kết và thực hiện hợp đồng ở Việt Nam thông qua các ví dụ về giai quyết tranh chấp hợp đồng có liên quan đến nguyên tắc thiện chí. Thứ tư, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cường thực hiện thiện chí trong giao kết và thực hiện hợp đồng ở Việt Nam trong thời gian tới.
Improving the 10th grade students' reading abilities in English at a high school in Lang Son Province / Nguyễn Thị Liên; NHDKH: Supervisor: Dr. Dang Ngoc Huong24-05-2024The aim of the research was to ascertain: (1) the attitudes of the students toward the acquisition of reading comprehension skills; (2) the factors contributing to their challenges and the issues that educators might face when teaching reading comprehension skills to the 10th grade students at Cao Loc High School in Lang Son Province; and (3) potential solutions. In-class observations, two survey questionnaires, and informal interviews were the three instruments the researcher utilized to carry out the study. The study shows that teachers have hurdles while they are teaching because of students' ignorance of language and cultural background, instructors' methods of instruction, and specific textbook issues. The results of the study also imply that teaching reading comprehension skills is made more difficult by students' low expectations of its importance in learning English. The issue has also been made worse by the school's lack of conductive amenities. The study offers some workable ideas to improve the efficacy of teaching and acquiring English reading skills based on the conclusions drawn from the investigation.
The implementation of flipped classroom approach in teaching at a primary school in Hanoi / Nguyễn Thúy Hà My; NHDKH: Supervisor: Dr. Dang Ngoc Huong24-05-2024The flipped classroom (FC) approach, which reverses the traditional model of instruction by having students access instructional content outside of the classroom, has gained attention in recent years. However, research on this approach has primarily focused on higher education settings or Western countries, leading to a gap in the literature regarding its application in primary schools in Hanoi, Vietnam. This study aims to bridge this gap by investigating the implementation of the FC approach in teaching English to 5th-grade students at Wellspring Primary School in Hanoi during the school year 2022- 2023. The study's objectives include determining the impacts of the FC approach on English teachers and students, identifying challenges that teachers and students may face when applying the FC approach, and suggesting ways to better implement the FC approach. The research questions address these objectives. The study uses a mixed-methods approach, including surveys, and interviews. The findings and discussion section will analyze the data in detail and provide a thorough discussion of the results. The study's limitations and recommendations for further research will also be acknowledged.
A translation quality assessment of the translation "Harry Potter and the Philosopher's Stone" by Ly Lan / Đinh Trọng Nghĩa; NHDKH: Supervisor: Assoc. Prof. Dr Hoang Tuyet Minh24-05-2024Translation is an important life domain, and research into translation quality needs further conducting. The current research aims to assess the quality of a translation of Chapter 7 of “Harry Potter and the Philosopher’s Stone”. By using the theoretical model by Newmark (1988), the researcher determined that “Ly Lan” the key translator of this literary translation achieved her great success in the work, in terms of language use and “semantic and communicative translation strategies”, notwithstanding a few errors in translation work. The findings revealed that the translator used effective translation techniques (semantic and communicative translation) to make the original text sound more comprehensible to Vietnamese readers. The results can be useful for many translators in this fantasy novel and the critics of the literary translation.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 411