Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giáo trình Luật tố tụng dân sự / TS. Nguyễn Triều Dương
H. : Công an nhân dân, 2012
270 tr ; 24 cm
Nguyễn, Triều Dương

Đầu mục:2
2
Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / TS. Nguyễn Triều Dương
H. : Hà Nội, 2021
336 tr. ; 16x24
Nguyễn, Triều Dương
Nội dung gồm hai phần: Phần những vấn đề chung về Luật tố tụng dân sự, và phần thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự
Đầu mục:80
3
Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / TS.Nguyễn Triều Dương
Hà Nội : Công An Nhân Dân, 2012
270tr ; 24cm
Nguyễn, Triều Dương

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1