Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giải quyết tranh chấp tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi ly hôn từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội / Hoàng Lệ Mỹ; NHDKH TS Trần Quang Huy
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
85 tr. ; A4
Hoàng, Lệ Mỹ
Luận văn đặt mục đích nghiên cứu là làm rõ những vấn đề lý luận pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất khi ly hôn; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất khi ly hôn tại Toà án nhân dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội, chỉ ra những bất cập trong các quy định của pháp luật cũng như những vướng mắc trong công tác xét xử; qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất khi ly hôn. Luận văn đã phân tích và làm rõ một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất khi ly hôn. Luận văn đã sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác- Lê nin, phương pháp phân tích, phương pháp lịch sử, phương pháp đánh giá, so sánh, phương pháp thống kê, phương pháp bình luận, phương pháp diễn giải Luận văn đã phân tích thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật trong xét xử sơ thẩm giải quyết tranh chấp tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi ly hôn tại TAND huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Qua đó, luận văn cho thấy những kết quả đã đạt được; nhận diện và chỉ ra những bất cập, hạn chế của pháp luật hiện hành, những vướng mắc nảy sinh trong quá trình áp dụng pháp luật cũng như nguyên nhân của những bất cập, hạn chế, vướng mắc đó, làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện.
Đầu mục:1 Tài liệu số:1

2
Ly hôn gặp khó biết hỏi ai / Luật sư Nguyễn Hữu Phước; Luật sư Lạc Thị Tú Duy
TPHCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2020
607 tr. : Bảng ; 23 cm
Nguyễn, Hữu Phước

Đầu mục:5
3
Một số vấn đề lý lý luận và thực tiễn về ly hôn / Nguyễn Thị Thu Trang; TS Nguyễn Thị Lan
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội 2016
50 tr. ; A4
Nguyễn, Thị Thu Trang

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi vợ chồng ly hôn từ thực tiễn Thành Phố Hà Nội / Trịnh Hoàng Bình; NHDKH PGS.TS Nguyễn Thị Nga
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
65 tr. ; A4
Trịnh, Hoàng Bình
- Mục đích và phương pháp nghiên cứu Mục đích: Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, pháp luật và thực tiễn về tranh chấp và giải quyết tranh chấp về chia tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi vợ chồng ly hôn để nhằm phát hiện những hạn chế, bất cập và đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giải quyết. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp luận; Phương pháp phân tích, bình luận, diễn giải, quy nạp; Phương pháp mô tả, phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp; Phương pháp tổng hợp, diễn dịch, quy nạp. - Kết quả nghiên cứu: Từ mục đích nghiên cứu đặt ra ban đầu, tác giả đã đi sâu vào làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về tranh chấp và pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi vợ chồng ly hôn; phân tích các quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay về giải quyết tranh chấp tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi vợ chồng ly hôn và thực tiễn áp dụng pháp luật tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội; từ đó chỉ ra những vướng mắc làm cơ sở cho việc xây dựng các nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật. - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của luận văn, tác giả đã đưa ra các giải pháp sau: Thứ nhất, nhóm giải pháp hoàn thiện nội dung các quy định của pháp luật về phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi vợ chồng ly hôn như: cần hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung điều 59 Luật HN&GĐ năm 2014 về cách tính công sức đóng góp vợ chồng, lỗi của các bên trong nguyên tắc chia tài sản khi vợ chồng ly hôn để áp dụng thống nhất khi giải quyết tranh chấp; Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản theo quy định tại điều 104 BLTTDS năm 2015... Thứ hai, nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp về tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất khi vợ chồng ly hôn như: tiến hành tổ chức công tác tổng kết kinh nghiệm trong giải quyết các vụ án tranh chấp tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất khi vợ chồng ly hôn để nhìn nhận các kết quả đạt được có hiệu quả; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc giải quyết tranh chấp tài sản là QSDĐ và tài sản gắn liền với đất khi vợ chồng ly hôn... Trong khuôn khổ của luận văn thạc sĩ, tác giả không có tham vọng trình bày được đầy đủ tất cả những vấn đề liên quan đến pháp luật về giải quyết tranh chấp QSDĐ và tài sản gắn liền với đất khi vợ chồng ly hôn mà chỉ tập trung giải quyết những vấn đề nổi bật và cơ bản nhất. Mục đích cuối cùng là nhằm góp phần tạo ra một môi trường pháp lý đồng bộ, bảo đảm thuận lợi cho Tòa án trong quá trình giải quyết hướng tới bảo đảm pháp chế và bảo vệ quyền, lợi ích của các bên trong tranh chấp.
Đầu mục:0 Tài liệu số:1

5
Tranh chấp về tài sản là quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn từ thực tiễn giải quyết tại toà án nhân dân thị xã Quảng Yên tỉnh, Quảng Ninh / Nguyễn Chí Mạnh; GVHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Nga
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
81tr. ; A4
Nguyễn, Chí Mạnh
1. Mục đích nghiên cứu:Làm rõ quy trình, cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại toà án, thực tiễn áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp này tại toà án qua công tác xét xử và qua đó phát hiện những vấn đề còn bất cập trong các quy định của pháp luật cũng như những khiếm khuyết, sai sót trong công tác xét xử của toà án để từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác xét xử và quyền, lợi chính đáng của các đương sự trong vụ án giải quyết chia tài sản chung vợchồng. 2. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin; Phương pháp phân tích, phương pháp lịch sử; Phương pháp đánh giá, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê; Phương pháp bình luận, phương pháp diễn giải … 3. Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã phân tích, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết tranh chấp về chia thừa kế quyền sử dụng đất khi vợ, chống ly hôn tại Tòa án Thị xã Quảng Yên và nguyên nhân.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1