Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đảm bảo quyền của lao động nữ trong pháp luật an sinh xã hội / Phạm Thị Lan Hương; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hữu Chí
H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
74 tr. ; A4
Phạm, Thị Lan Hương
Phần 1: Mục đích và phương pháp nghiên cứu 1. Mục đích nghiên cứu: cung cấp cho người đọc các quy định của pháp luật hiện hành; đánh giá mức độ đảm bảo quyền trong thực tiễn; tìm ra nguyên nhân, hướng khắc phục những hạn chế, bất cập. 2. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng các phương pháp: nghiên cứu duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, phân tích - tổng hợp, Luật học so sánh, thu thập thông tin. Phần 2: Kết quả nghiên cứu 1. Làm rõ một số vấn đề lý luận. 2. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện; chỉ ra những hạn chế, bất cập. 3. Đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Phần 3: Kết luận Các quy định của pháp luật quốc tế, pháp luật các nước, pháp luật Việt Nam đều có chính sách ưu đãi đối với lao động nữ trong lĩnh vực an sinh xã hội. Tuy nhiên, các quy định về đảm bảo quyền của lao động nữ của pháp luật an sinh xã hội nước ta cũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định cần phải tiếp tục khắc phục, hoàn thiện.
Đầu mục:2 Tài liệu số:1

2
Giáo trình luật an sinh xã hội / TS. Đỗ Thị Dung
H. : Hải Phòng, 2021
260 tr. ; 24 cm
Đỗ, Thị Dung

Đầu mục:80
3
Nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội tại phường Bồ Đề - quận Long Biên thành phố Hà Nội / Trần Mạnh Tuấn, GVHD: TS. Nguyễn Thị Thu Hương
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
108tr. ; A4
Trần, Mạnh Tuấn

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Pháp luật an sinh xã hội kinh nghiệm của một số nước đối với Việt Nam / TS.Trần Hoàng Hải
Hà Nội : Chính trị quốc gia - sự thật, 2011
400 tr ; 15*21 cm
TS.Trần Hoàng Hải - TS.Lê thị Thúy Hương
Nghiên cứu ,Phân tích hệ thống pháp luật an sinh xã hội ở một số nước tiêu biểu như Đức,Mỹ ,Nga,đồng thời trình bày những nội dung cơ bản của pháp luật Việt Nam .
Đầu mục:1
5
Pháp luật an sinh xã hội kinh nghiệm của một số nước đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Hoàng Hải, Lê Thị Thúy Hương
Hà Nội : Nxb. Chính trị Quốc gia, 2011
399 tr. ; 21 cm.
Trần, Hoàng Hải
Tổng quan về an sinh xã hội. Giới thiệu về pháp luật an sinh xã hội của một số nước như: Hoa Kỳ, Đức, Nga. Trình bày những vấn đề pháp luật về an sinh xã hội của Việt Nam
Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2