Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Công tác giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai của cơ quan hành chính nhà nước hiện nay : Mã số: / V2016-10
Hà Nội : Khoa Luật, 2016
70tr. : bảng ; A4
Nguyễn, Phương Dung

Đầu mục:2 Tài liệu số:1

3
4
Đổi mới giảng dạy môn học phân tích tài chính doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn doanh nghiệp / ThS. Trần Phương Thảo
Hà Nội : Viện Đại học Mở Hà Nội, 2016
109tr. : bảng ; A4
Trần, Phương Thảo

Đầu mục:1
5
Hệ thống quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Đại Nam / Đào Đức Trung, TS Lương Cao Đông
H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
83 tr. ; A4
Đào, Đức Trung

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4 of 4