Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các văn bản pháp luật về vệ sinh môi trường và bảo vệ thực vật
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2003
660 tr. ; 22 cm

Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp qui, qui định của chính phủ về hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình luật môi trường
Hà Nội : Công an nhân dân, 2011
503 tr ; 22 cm
Trường Đại học Luật
Tìm hiểu về môi trường và luật môi trường. Vấn đề bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân và tổ chức. Đánh giá tác động môi trường. Quản lí chất thải và các nguồn tài nguyên. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân khi thực hiện các hoạt động bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên. Trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi phạm pháp luật môi trường. Quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Giáo trình luật môi trường
Hà Nội : Công an nhân dân, 2005
306 tr ; 21 cm
Trường Đại học Luật
Tìm hiểu về môi trường và luật môi trường. Vấn đề bảo vệ môi trường của mỗi cá nhân và tổ chức. Đánh giá tác động môi trường. Quản lí chất thải và các nguồn tài nguyên. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân khi thực hiện các hoạt động bảo vệ, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên. Trách nhiệm pháp lý đối với những hành vi phạm pháp luật môi trường. Quan hệ quốc tế về bảo vệ môi trường
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Giáo trình Luật môi trường / GS. TS. Lê Hồng Hạnh
H. : Công an nhân dân, 2018
506 tr ; 22 cm
Lê, Hồng hạnh

Đầu mục:6
5
Giáo trình luật môi trường / Lê Hồng Hạnh
Hà Nội : Công An Nhân Dân, 2008
503 tr. ; 22 cm
Lê, Hồng Hạnh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3