Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
20 years of Foreign investment. Reviewing and looking forward 1987-2007
Hà Nội : Tri thức, 2008
255 tr ; 25 cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các quy định pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2001.
693 tr ; 22 cm

Tài liệu cung cấp các thông tin về Các quy định pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bích Đạt
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2006
467 tr. ; 21 cm
Nguyễn, Bích Đạt
Tài liệu cung cấp các thông tin về khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam / Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1996
38 tr. ; 19 cm

Những quy định chung. Hình thức đầu tư. Biện pháp bảo đảm đầu tư. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư. Quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài. Điều khoản thi hành
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành : Song ngữ Việt - Anh
Hà Nội : Tài chính, 2003
1019 tr. ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2 of 2