Ban hành "Quy định nộp tài liệu cho Trung tâm Thông tin Thư viện tại Viện Đại học Mở Hà Nội"

Viện Đại học Mở Hà Nội ban hành "Quy định nộp tài liệu cho Trung tâm Thông tin Thư viện tại Viện Đại học Mở Hà Nội" theo số 328/QĐ-ĐHM ngày 14/11/2016 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội. 

Quyết định ban hành " Quy định nộp tài liệu"

Quy định nộp tài liệu

Quy định nộp tài liệu

Quy định nộp tài liệu

Quy định nộp tài liệu

Quy định nộp tài liệu

Mẫu tờ khai nộp tài liệu

Mẫu tờ khai nộp luận văn, luận án (nước ngoài)

Mẫu tải về:

1. Tờ khai nộp tài liệu;

2. Tờ khai nộp luận văn, luận án (nước ngoài).