Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
000 DU-L
Phát triển công cụ hỗ trợ tương tác người - máy bằng tiếng nói sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên Tiếng Việt và ứng ụng cho bảng thông tin điện tử công cộng tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2018-17 :
DDC 000
Tác giả CN Dương, Thăng Long
Nhan đề Phát triển công cụ hỗ trợ tương tác người - máy bằng tiếng nói sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên Tiếng Việt và ứng ụng cho bảng thông tin điện tử công cộng tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2018-17 : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường / Dương Thăng Long
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 79 tr. ; A4
Từ khóa tự do Bảng thông tin điện tử công cộng
Từ khóa tự do Công cụ hỗ trợ
Từ khóa tự do Tiếng nói sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt
Từ khóa tự do Tương tác Người - Máy
Tác giả(bs) CN ThS Đỗ Ngọc Anh
Tác giả(bs) CN ThS Dương Chí Bằng
Tác giả(bs) CN ThS Trần Tiến Dũng
Tác giả(bs) CN ThS Vương Thu Trang
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173958
0029
004C37E936A-399A-4E29-9913-3148595DC226
005202009241005
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200923200457|bdtmkhue|y20200923184924|zdtmkhue
082 |a000|bDU-L
100 |aDương, Thăng Long
245 |aPhát triển công cụ hỗ trợ tương tác người - máy bằng tiếng nói sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên Tiếng Việt và ứng ụng cho bảng thông tin điện tử công cộng tại Viện Đại học Mở Hà Nội. Mã số V2018-17 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường / |cDương Thăng Long
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a79 tr. ; |cA4
653 |aBảng thông tin điện tử công cộng
653 |aCông cụ hỗ trợ
653 |aTiếng nói sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt
653 |aTương tác Người - Máy
700 |aThS Đỗ Ngọc Anh
700|aThS Dương Chí Bằng
700|aThS Trần Tiến Dũng
700|aThS Vương Thu Trang
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2018/000/duongthanglong/duongthanglong_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào