Opac-Dmd And Related Information 
Kết quả NCKH
000 NG-T
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật giấu tin nhạy cảm cao để xác định tính toàn vẹn của tài liệu được quyets và lưu trữ dưới dạng số. Mã số V2018-02 :
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn, Đức Tuấn
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật giấu tin nhạy cảm cao để xác định tính toàn vẹn của tài liệu được quyets và lưu trữ dưới dạng số. Mã số V2018-02 : Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường / TS. Nguyễn Đức Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 56 tr. ; A4
Từ khóa tự do Lưu trữ dưới dạng số
Từ khóa tự do Tính toàn vẹn của tài liệu được quét
Từ khóa tự do Ứng dụng kỹ thuật giấu tin nhạy cảm cao
Tác giả(bs) CN Lê Hữu Dũng
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173957
0029
004B7445498-C44B-4BE9-AD04-CDBC0492F8FB
005202009231603
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200923020325|bdtmkhue|y20200923015203|zdtmkhue
082 |a000|bNG-T
100 |aNguyễn, Đức Tuấn
245 |aNghiên cứu ứng dụng kỹ thuật giấu tin nhạy cảm cao để xác định tính toàn vẹn của tài liệu được quyets và lưu trữ dưới dạng số. Mã số V2018-02 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường / |cTS. Nguyễn Đức Tuấn
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a56 tr. ; |cA4
653 |aLưu trữ dưới dạng số
653 |aTính toàn vẹn của tài liệu được quét
653 |aỨng dụng kỹ thuật giấu tin nhạy cảm cao
700 |aLê Hữu Dũng
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/nghiencuukhoahoc/2018/000/nguyenductuan/nguyenductuan_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào