Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
341.754 NO-B
Giáo trình luật thương mại quốc tế /
DDC 341.754
Tác giả CN Nông, Quốc Bình.
Nhan đề Giáo trình luật thương mại quốc tế / TS.Nông Quốc Bình (chủ biên)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 5
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Công an nhân dân, 2010
Mô tả vật lý 428 tr ; 21 cm
Tóm tắt tài liệu cung cấp một số vấn đề lý luận về Luật Thương mại quốc tế, luật thương mại quốc tế giữa các quốc gia, các thương nhân. Hợp đồng mua bán, pháp luật về thanh toán, vận tải quốc tế và giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế giữa các thương nhân
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Quốc tế
Từ khóa tự do Thương mại
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(3): 01102485-7
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(8): 01102480-4, 01102488, 01103718, 07100004
000 00000caa a2200000 4500
0017791
0021
00411810
005201501231340
008120417s2010 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20150123133945|bhou10|c20150123133843|dhou10|y20140830230429|zadmin
082|a341.754|bNO-B
1001 |aNông, Quốc Bình.
24510|aGiáo trình luật thương mại quốc tế / |cTS.Nông Quốc Bình (chủ biên)
250 |aTái bản lần thứ 5
260 |aHà Nội : |bNxb Công an nhân dân, |c2010
300 |a428 tr ; |c21 cm
520 |atài liệu cung cấp một số vấn đề lý luận về Luật Thương mại quốc tế, luật thương mại quốc tế giữa các quốc gia, các thương nhân. Hợp đồng mua bán, pháp luật về thanh toán, vận tải quốc tế và giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế giữa các thương nhân
653 |a Giáo trình
653 |a Luật
653 |a Quốc tế
653 |a Thương mại
852|a01|bKho Giáo trình|j(3): 01102485-7
852|a07|bKho Khoa Luật|j(8): 01102480-4, 01102488, 01103718, 07100004
890|a11|b38|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102480 Kho Khoa Luật 341.754 NO-B Giáo trình 1 Hạn trả:25-10-2018
2 01102481 Kho Khoa Luật 341.754 NO-B Giáo trình 2 Hạn trả:18-01-2018
3 01102482 Kho Khoa Luật 341.754 NO-B Giáo trình 3
4 01102483 Kho Khoa Luật 341.754 NO-B Giáo trình 4
5 01102484 Kho Khoa Luật 341.754 NO-B Giáo trình 5
6 01102485 Kho Giáo trình 341.754 NO-B Giáo trình 6
7 01102486 Kho Giáo trình 341.754 NO-B Giáo trình 7
8 01102487 Kho Giáo trình 341.754 NO-B Giáo trình 8
9 01102488 Kho Khoa Luật 341.754 NO-B Giáo trình 9
10 01103718 Kho Khoa Luật 341.754 NO-B Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào