Luận văn
343.67 BU-H
Pháp luật bảo hiểm y tế ở Việt Nam từ thực tiễn tại Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa /
DDC 343.67
Tác giả CN Bùi, Thanh Hưng
Nhan đề Pháp luật bảo hiểm y tế ở Việt Nam từ thực tiễn tại Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa / Bùi Thanh Hưng; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hiền Phương
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 75 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về bảo hiểm y tế ở Việt Nam từ thực tiễn thực hiện tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác - Lênin; phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp, thống kê, so sánh… để hoàn thiện luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế, việc thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, luận văn đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về bảo hiểm y tế và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật bảo hiểm y tế tại Việt Nam từ thực tế thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan đến bảo hiểm y tế cho phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Bảo hiểm y tế
Từ khóa tự do Thanh Hóa
Từ khóa tự do pháp luật bảo hiểm y tế
Từ khóa tự do BHYT
Từ khóa tự do Thường Xuân
Từ khóa tự do pháp luật bảo hiểm y tế ở Việt Nam
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07108965
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174738
0027
004D2F2C363-098C-43E1-B8A2-424B908CB689
005202204130947
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220413094749|bdtmkhue|y20211229235157|zdtmkhue
082 |a343.67|bBU-H
100 |aBùi, Thanh Hưng
245 |aPháp luật bảo hiểm y tế ở Việt Nam từ thực tiễn tại Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa / |cBùi Thanh Hưng; NHDKH PGS.TS Nguyễn Hiền Phương
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a75 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aĐề tài nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về bảo hiểm y tế ở Việt Nam từ thực tiễn thực hiện tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật. Trong quá trình nghiên cứu, Luận văn sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử trong triết học Mác - Lênin; phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp diễn dịch, quy nạp, thống kê, so sánh… để hoàn thiện luận văn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá một số vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế, việc thi hành pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, luận văn đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về bảo hiểm y tế và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Luận văn đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật bảo hiểm y tế tại Việt Nam từ thực tế thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Từ đó, có những đề xuất điều chỉnh về chính sách pháp luật và các cơ chế khác có liên quan đến bảo hiểm y tế cho phù hợp với nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aBảo hiểm y tế
653 |aThanh Hóa
653 |apháp luật bảo hiểm y tế
653 |aBHYT
653 |aThường Xuân
653|apháp luật bảo hiểm y tế ở Việt Nam
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07108965
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2021/343.67/buithanhhung/buithanhhung_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108965 Kho Khoa Luật 343.67 BU-H Luận văn 1
  1 of 1