Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
390.0959729 NG-V
Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh.
DDC 390.0959729
Tác giả CN Nguyễn, Quang Vinh
Nhan đề Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh. Nguyễn Quang Vinh (Sưu tầm, biên khảo)Quyển 1 /
Thông tin xuất bản H. : Mỹ Thuật, 2017
Mô tả vật lý 459 tr. : Bảng ; 21 cm
Tùng thư Hội Văn Nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt Khái quát về làng Vạn Ninh (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cũng như những đặc trưng về phong tục, tập quán, lễ hội dân gian, các ngành nghề truyền thống, tri thức dân gian, các giá trị văn hoá phi vật thể cùng những giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của di sản. Sưu tầm một số bài hát nhà tơ, chúc Thánh hội đình và các bài dâng hương
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Làng
Từ khóa tự do Móng Cái
Từ khóa tự do Quảng Ninh
Từ khóa tự do Vạn Ninh
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213657
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173892
0022
0047E47D5B5-C352-4CDC-9034-51BB048817C7
005202008131359
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200812235927|bdtmkhue|y20200812234402|zdtmkhue
082 |a390.0959729|bNG-V
100 |aNguyễn, Quang Vinh
245 |aVăn hóa dân gian làng Vạn Ninh. |nQuyển 1 / |cNguyễn Quang Vinh (Sưu tầm, biên khảo)
260 |aH. : |bMỹ Thuật, |c2017
300 |a459 tr. : |bBảng ; |c21 cm
490 |aHội Văn Nghệ dân gian Việt Nam
520 |aKhái quát về làng Vạn Ninh (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cũng như những đặc trưng về phong tục, tập quán, lễ hội dân gian, các ngành nghề truyền thống, tri thức dân gian, các giá trị văn hoá phi vật thể cùng những giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị của di sản. Sưu tầm một số bài hát nhà tơ, chúc Thánh hội đình và các bài dâng hương
653 |aVăn hóa dân gian
653|aLàng
653|aMóng Cái
653|aQuảng Ninh
653|aVạn Ninh
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213657
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213657 Kho Sách TK Tiếng Việt 390.0959729 NG-V Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào