Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
341.071 GIA
Giáo trình luật quốc tế /
DDC 341.071
Nhan đề Giáo trình luật quốc tế / Trường Đại học luật Hà Nội
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 21
Thông tin xuất bản Hà Nội : Công an nhân dân, 2019
Mô tả vật lý 511 tr. ; 22 cm
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản của luật quốc tế. Những vấn đề lý luận cơ bản về luật quốc tế và mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia. Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và chủ thể của luật quốc tế. Giới thiệu các ngành luật thuộc hệ thống pháp luật quốc tế như luật điều ước quốc tế, luật biển quốc tế, luật hàng không quốc tế, luật tổ chức quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự...
Từ khóa tự do Luật.
Từ khóa tự do Giáo trình.
Từ khóa tự do Luật quốc tế.
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(10): 07103584-93
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173792
0022
004728D0CDF-4D1C-40A9-B996-CFE825CB42E4
005202008040826
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20200803182649|zdtmkhue
082 |a341.071|bGIA
245|aGiáo trình luật quốc tế / |cTrường Đại học luật Hà Nội
250|aTái bản lần thứ 21
260 |aHà Nội : |bCông an nhân dân, |c2019
300 |a511 tr. ; |c22 cm
520 |aTrình bày một số vấn đề lý luận cơ bản của luật quốc tế. Những vấn đề lý luận cơ bản về luật quốc tế và mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia. Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và chủ thể của luật quốc tế. Giới thiệu các ngành luật thuộc hệ thống pháp luật quốc tế như luật điều ước quốc tế, luật biển quốc tế, luật hàng không quốc tế, luật tổ chức quốc tế, luật ngoại giao và lãnh sự...
653 |aLuật.
653 |aGiáo trình.
653 |a Luật quốc tế.
852|a07|bKho Khoa Luật|j(10): 07103584-93
890|a10|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103584 Kho Khoa Luật 341.071 GIA Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:14-10-2020
2 07103585 Kho Khoa Luật 341.071 GIA Sách Tiếng Việt 2
3 07103586 Kho Khoa Luật 341.071 GIA Sách Tiếng Việt 3
4 07103587 Kho Khoa Luật 341.071 GIA Sách Tiếng Việt 4
5 07103588 Kho Khoa Luật 341.071 GIA Sách Tiếng Việt 5
6 07103589 Kho Khoa Luật 341.071 GIA Sách Tiếng Việt 6
7 07103590 Kho Khoa Luật 341.071 GIA Sách Tiếng Việt 7
8 07103591 Kho Khoa Luật 341.071 GIA Sách Tiếng Việt 8
9 07103592 Kho Khoa Luật 341.071 GIA Sách Tiếng Việt 9
10 07103593 Kho Khoa Luật 341.071 GIA Sách Tiếng Việt 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào