Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
910 NG-M
Giáo trình quản lý điểm đến du lịch /
DDC 910
Tác giả CN Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Nhan đề Giáo trình quản lý điểm đến du lịch / PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai; TS. Nguyễn Thị Thu Mai
Thông tin xuất bản Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 213tr. ; A4
Tóm tắt Trên cơ sở kế thừa những tài liệu kinh điển của các học giả nổi tiếng trong lĩnh vực quản lý và marketing về du lịch, kết hợp với kinh nghiệm thực tế, giáo trình “Quản lý điểm đến du lịch" được biên soạn nhằm đưa ra những hướng dẫn chung về việc quản lý du lịch cho một điểm đến, đặc biệt chú trọng vào các điểm đến ở cấp độ một quốc gia, một tỉnh hay một thành phố, có thể áp dụng vào thực tiễn. Với kết cấu 6 chương, giáo trình trang bị cho sinh viên từ những nguyên lý chung - nội dung lý thuyết cơ bản gắn với hoạt động quản lý điểm đến du lịch đến từng chiến lược cụ thể mà điểm đến có thể vận dụng. Để minh họa cho các vấn đề lý thuyết, một số bài đọc và các ví dụ thực tế được chọn lọc và đưa vào nội dung giáo trình. Đồng thời, sau mỗi một chương đều có phần câu hỏi và bài tập, giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học và kiểm tra mức độ nắm bắt vấn đề khi thực hiện các yêu cầu của chương.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Điểm đến
Từ khóa tự do Du lich
Từ khóa tự do Quản lý điểm đến du lịch
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(1): 05101956
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173583
0021
0049DB9FF98-9B9C-48BB-977D-F222B481EBA0
005202006241431
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200624003116|btdnam|y20200624002119|ztdnam
082 |a910|bNG-M
100 |aNguyễn, Thị Tuyết Mai
245 |aGiáo trình quản lý điểm đến du lịch / |cPGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai; TS. Nguyễn Thị Thu Mai
260 |aTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a213tr. ; |cA4
520 |aTrên cơ sở kế thừa những tài liệu kinh điển của các học giả nổi tiếng trong lĩnh vực quản lý và marketing về du lịch, kết hợp với kinh nghiệm thực tế, giáo trình “Quản lý điểm đến du lịch" được biên soạn nhằm đưa ra những hướng dẫn chung về việc quản lý du lịch cho một điểm đến, đặc biệt chú trọng vào các điểm đến ở cấp độ một quốc gia, một tỉnh hay một thành phố, có thể áp dụng vào thực tiễn. Với kết cấu 6 chương, giáo trình trang bị cho sinh viên từ những nguyên lý chung - nội dung lý thuyết cơ bản gắn với hoạt động quản lý điểm đến du lịch đến từng chiến lược cụ thể mà điểm đến có thể vận dụng. Để minh họa cho các vấn đề lý thuyết, một số bài đọc và các ví dụ thực tế được chọn lọc và đưa vào nội dung giáo trình. Đồng thời, sau mỗi một chương đều có phần câu hỏi và bài tập, giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học và kiểm tra mức độ nắm bắt vấn đề khi thực hiện các yêu cầu của chương.
653 |aQuản lý
653 |aĐiểm đến
653 |aDu lich
653 |aQuản lý điểm đến du lịch
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(1): 05101956
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/giaotrinh_baigiangtruong/900_dialy_lichsu/910_dialy_dulich/giaotrinhquanlydiemdendulich/giaotrinhquanlydiemdendulich_001thumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 05101956 Kho Khoa Du lich 910 NG-M Giáo trình 5
  1 of 1