Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 PH-T
Pháp luật về tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên ở Việt Nam /
DDC 343.67
Tác giả CN Phạm, Xuân Tường
Nhan đề Pháp luật về tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên ở Việt Nam / NHDKH TS Đỗ Thị Dung
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 64 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về pháp luật tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật tuyển dụng, sử dụng lao động chưa thành niên ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên ở Việt Nam hiện nay. Phương pháp nghiên cứu: Để đạt được mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê Nin cũng như quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động nó chung, lao động chưa thành niên nói riêng. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng như: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh luật học, phương pháp nghiên cứu thực tiễn, phương pháp dự báo khoa học. Các phương pháp này được sử dụng linh hoạt tùy vào nội dung và yêu cầu của các chương và tiểu mục trong luận văn. Kết luận: Lao động chưa thành niên được hiểu là những người dưới 18 tuổi. Với độ tuổi này, do chưa có sự phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, chưa phát triển toàn diện về nhân cách, chưa có kinh nghiệm sống, chưa hiểu biết xã hội, chưa nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ công dân trong đó có quyền và nghĩa vụ lao động của mình, khả năng tự bảo vệ chưa cao… cho nên lao động chưa thành niên rất dễ bị chủ sử dụng lao động xâm phạm quyền và lợi ích khi tuyển dụng và sử dụng lao động. Bởi vậy, bảo vệ lao động chưa thành niên nói chung và trong quá trình tuyển dụng và sử dụng nói riêng là một trong những mối quan tâm của nhà nước ta từ trước đến nay.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tuyển dụng
Từ khóa tự do Sử dụng lao động chưa thành niên
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502736
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103442
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173537
0027
004A468F610-C843-4E83-A4E5-96CB94536387
005202005271527
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200527012721|bdtmkhue|y20200527011630|zdtmkhue
082 |a343.67|bPH-T
100 |aPhạm, Xuân Tường
245 |aPháp luật về tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên ở Việt Nam / |cNHDKH TS Đỗ Thị Dung
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a64 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aMục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về pháp luật tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật tuyển dụng, sử dụng lao động chưa thành niên ở Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về tuyển dụng và sử dụng lao động chưa thành niên ở Việt Nam hiện nay. Phương pháp nghiên cứu: Để đạt được mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lê Nin cũng như quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động nó chung, lao động chưa thành niên nói riêng. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng như: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp lịch sử, phương pháp so sánh luật học, phương pháp nghiên cứu thực tiễn, phương pháp dự báo khoa học. Các phương pháp này được sử dụng linh hoạt tùy vào nội dung và yêu cầu của các chương và tiểu mục trong luận văn. Kết luận: Lao động chưa thành niên được hiểu là những người dưới 18 tuổi. Với độ tuổi này, do chưa có sự phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, chưa phát triển toàn diện về nhân cách, chưa có kinh nghiệm sống, chưa hiểu biết xã hội, chưa nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ công dân trong đó có quyền và nghĩa vụ lao động của mình, khả năng tự bảo vệ chưa cao… cho nên lao động chưa thành niên rất dễ bị chủ sử dụng lao động xâm phạm quyền và lợi ích khi tuyển dụng và sử dụng lao động. Bởi vậy, bảo vệ lao động chưa thành niên nói chung và trong quá trình tuyển dụng và sử dụng nói riêng là một trong những mối quan tâm của nhà nước ta từ trước đến nay.
653 |aViệt Nam
653 |aTuyển dụng
653 |aSử dụng lao động chưa thành niên
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502736
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103442
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/phamxuantuong/phamxuantuong_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502736 Kho Luận văn 343.67 PH-T Luận văn 1
2 07103442 Kho Khoa Luật 343.67 PH-T Luận văn 2
  1 of 1