Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 MA-V
Pháp luật về nhà ở xã hội từ thực tiễn Thành phố Hà Nội /
DDC 343.67
Tác giả CN Mai, Khánh Việt
Nhan đề Pháp luật về nhà ở xã hội từ thực tiễn Thành phố Hà Nội / NHDKH: PGS.TS Phạm Văn Tuyết
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 102 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Nhà ở là vấn đề nan giải và cấp thiết nhất trong đời sống của mỗi người dân. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp về chính sách xã hội nói chung và an sinh xã hội nói riêng được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 – Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) nhấn mạnh là bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân – trong đó có bảo đảm nhà ở tối thiểu là: Cải thiện điều kiện nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp ở đô thị, từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp và học sinh, sinh viên. Có cơ chế hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị phù hợp cho đối tượng có nhu cầu thuê, mua nhà ở. Tập trung khắc phục những khó khăn về đất đai, quy hoạch, vốn, thủ tục, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh doanh tham gia thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu công nghiệp. Với ý nghĩa thiết thực như vậy, việc tìm hiểu và lựa chọn nghiên cứu đề tài là hết sức cần thiết và mang tính thời sự cao. Trên cơ sở kế thừa những thành tựu, kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học, các bài viết liên quan đã được công bố luận văn tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề pháp luật về nhà ở xã hội từ thực tiễn Thành phố Hà Nội như: - Về mặt pháp luật luận văn phân tích và làm sáng tỏ một số lý luận pháp luật về nhà ở xã hội. - Luận văn phân tích và làm sáng tỏ thực trang pháp luật và thực tiễn áp dụng pahps luật về nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. - Tìm ra những hạn chế, bất cập trong thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về nhà ở xã hội. Từ những phân tích trên luận văn góp phần vào quá trình nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh từ thực tiễn chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp nói chung và trên địa bản thành phố Hà Nội nói riêng.
Từ khóa tự do Thành phố Hà Nội
Từ khóa tự do Pháp luật nhà ở xã hội
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502733
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103439
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173530
0027
004591B0CBD-89D2-428C-9D8F-B0FAB7E912AB
005202005211531
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200521013056|bdtmkhue|y20200521012109|zdtmkhue
082 |a343.67|bMA-V
100 |aMai, Khánh Việt
245 |aPháp luật về nhà ở xã hội từ thực tiễn Thành phố Hà Nội / |cNHDKH: PGS.TS Phạm Văn Tuyết
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a102 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aNhà ở là vấn đề nan giải và cấp thiết nhất trong đời sống của mỗi người dân. Một trong những nhiệm vụ, giải pháp về chính sách xã hội nói chung và an sinh xã hội nói riêng được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 – Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) nhấn mạnh là bảo đảm mức tối thiểu về một số dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân – trong đó có bảo đảm nhà ở tối thiểu là: Cải thiện điều kiện nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp ở đô thị, từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp và học sinh, sinh viên. Có cơ chế hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị phù hợp cho đối tượng có nhu cầu thuê, mua nhà ở. Tập trung khắc phục những khó khăn về đất đai, quy hoạch, vốn, thủ tục, tạo điều kiện cho các tổ chức kinh doanh tham gia thực hiện các dự án phát triển nhà ở xã hội, có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu công nghiệp. Với ý nghĩa thiết thực như vậy, việc tìm hiểu và lựa chọn nghiên cứu đề tài là hết sức cần thiết và mang tính thời sự cao. Trên cơ sở kế thừa những thành tựu, kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học, các bài viết liên quan đã được công bố luận văn tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề pháp luật về nhà ở xã hội từ thực tiễn Thành phố Hà Nội như: - Về mặt pháp luật luận văn phân tích và làm sáng tỏ một số lý luận pháp luật về nhà ở xã hội. - Luận văn phân tích và làm sáng tỏ thực trang pháp luật và thực tiễn áp dụng pahps luật về nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội. - Tìm ra những hạn chế, bất cập trong thực hiện pháp luật về nhà ở xã hội và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về nhà ở xã hội. Từ những phân tích trên luận văn góp phần vào quá trình nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về hộ kinh doanh từ thực tiễn chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp nói chung và trên địa bản thành phố Hà Nội nói riêng.
653 |aThành phố Hà Nội
653 |aPháp luật nhà ở xã hội
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502733
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103439
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/maikhanhviet/maikhanhviet_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502733 Kho Luận văn 343.67 MA-V Luận văn 1
2 07103439 Kho Khoa Luật 343.67 MA-V Luận văn 2
  1 of 1