Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 LA-C
Pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài /
DDC 343.67
Tác giả CN Lại, Xuân Cảnh
Nhan đề Pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài / NHDKH: TS Đỗ Năng Khánh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 91 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu - Mục đích: Làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ di trú; tổng quan và đánh giá những bất cập của pháp luật Việt Nam hiện hành trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn vận dụng các phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài để phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu chính để giải quyết vấn đề được sử dụng trong luận văn bao gồm: tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh. 2. Kết quả nghiên cứu Phần mở đầu: Giới thiệu sơ lược, khái quát về đề tài, tính cấp thiết lựa chọn đề tài; mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài... Chương 1: Khái quát về lao động nữ và pháp luật bảo vệ quyền của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Chương 2: Thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài. Chương 3: Thực tiễn thực hiện pháp luật và một số giải pháp nhằm bảo vệ quyền của lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài. 3. Kết luận: Xuất khẩu lao động góp phần giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều người dân, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước và nhiều lợi ích kinh tế khác. Lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài là một nhóm xã hội cần được quan tâm, tôn trọng và bảo vệ. Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nói chung và lao động nữ Việt Nam nói riêng góp phần không nhỏ trong giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều người dân, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước và nhiều lợi ích kinh tế khác, thể hiện rõ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực lao động. Bởi vậy, việc bảo vệ quyền của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài mang một ý nghĩa lớn và hết sức cần thiết. Việc nghiên cứu "Pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài" có những ý nghĩa nhất định về mặt lý luận và thực tiễn, đóng góp một phần trong việc đảm bảo quyền con người cho những lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, và xa hơn nữa là góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật vững mạnh, phù hợp với xu hướng hội nhập và những yêu cầu của thị trường lao động quốc tế, tạo được niềm tin và sự an tâm cho những người lao động Việt Nam xa Tổ quốc
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Làm việc ở nước ngoài
Từ khóa tự do Quyền của lao động nữ
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502732
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103438
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173529
0027
004CBCFB8E5-7B2F-43D4-BB05-ABF7336D0EE5
005202005211455
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200521005459|bdtmkhue|y20200521003814|zdtmkhue
082 |a343.67|bLA-C
100 |aLại, Xuân Cảnh
245 |aPháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài / |cNHDKH: TS Đỗ Năng Khánh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a91 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu - Mục đích: Làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; nghiên cứu pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ di trú; tổng quan và đánh giá những bất cập của pháp luật Việt Nam hiện hành trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. - Phương pháp nghiên cứu: Luận văn vận dụng các phương pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài để phân tích và làm sáng tỏ những vấn đề nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu chính để giải quyết vấn đề được sử dụng trong luận văn bao gồm: tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh. 2. Kết quả nghiên cứu Phần mở đầu: Giới thiệu sơ lược, khái quát về đề tài, tính cấp thiết lựa chọn đề tài; mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài... Chương 1: Khái quát về lao động nữ và pháp luật bảo vệ quyền của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Chương 2: Thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài. Chương 3: Thực tiễn thực hiện pháp luật và một số giải pháp nhằm bảo vệ quyền của lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài. 3. Kết luận: Xuất khẩu lao động góp phần giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều người dân, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước và nhiều lợi ích kinh tế khác. Lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài là một nhóm xã hội cần được quan tâm, tôn trọng và bảo vệ. Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nói chung và lao động nữ Việt Nam nói riêng góp phần không nhỏ trong giải quyết việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều người dân, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước và nhiều lợi ích kinh tế khác, thể hiện rõ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực lao động. Bởi vậy, việc bảo vệ quyền của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài mang một ý nghĩa lớn và hết sức cần thiết. Việc nghiên cứu "Pháp luật về bảo vệ quyền của lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài" có những ý nghĩa nhất định về mặt lý luận và thực tiễn, đóng góp một phần trong việc đảm bảo quyền con người cho những lao động nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, và xa hơn nữa là góp phần xây dựng một hệ thống pháp luật vững mạnh, phù hợp với xu hướng hội nhập và những yêu cầu của thị trường lao động quốc tế, tạo được niềm tin và sự an tâm cho những người lao động Việt Nam xa Tổ quốc
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
653 |aLàm việc ở nước ngoài
653 |aQuyền của lao động nữ
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502732
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103438
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/laixuancanh/laixuancanh_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502732 Kho Luận văn 343.67 LA-C Luận văn 1
2 07103438 Kho Khoa Luật 343.67 LA-C Luận văn 2
  1 of 1