Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 DU-H
Pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai từ thực tiễn Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam /
DDC 343.67
Tác giả CN Dương, Phúc Hân
Nhan đề Pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai từ thực tiễn Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam / NHDKH TS Nguyễn Thị Tình
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 90 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt 1. Mục đích, phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu, làm rõ thêm cơ sở lý luận về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai, tỉm hiểu thực tiễn thi hành lĩnh vực pháp luật này trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt các quy định về hoà giải tranh chấp đất đai trong Luật đất đai năm 2013, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan. Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu của Triết học duy vật biện chứng và Triết học duy vật lịch sử, kết hợp phương pháp nghiên cứu lý luận với thực tiễn, phân tích, tổng hợp, so sánh trên cơ sở các tài liệu, dữ liệu về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2019. 2. Kết quả nghiên cứu Luận văn đã phân tích, luận giải thêm về mặt lý luận; thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai tại thành phố Phủ Lý, chỉ ra những bất cập, vướng mắc trong các quy định về hoà giải tiền tố tụng đối với tranh chấp đất đai và trong thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Tòa án; đề xuất, kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện, thực thi pháp luật. 3. Kết luận và khuyến nghị: Pháp luật về hoà giải tranh chấp đất đai mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung qua từng thời kỳ song vẫn còn tồn tại một số bất cập là nguyên nhân làm cho công tác hoà giải tranh chấp đất đai chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Từ việc phân tích thực trạng thi hành pháp luật về hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác hòa giải, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu hội nhập kinh tế, quốc tế.
Từ khóa tự do tỉnh Hà Nam
Từ khóa tự do giải pháp và kiến nghị
Từ khóa tự do Pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai từ thực tiễn thành phố Phủ Lý
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502729
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103437
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173527
0027
004F8F45BDA-D54A-4601-BDE8-3C48FB58F6C5
005202005211007
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200520200719|bdtmkhue|y20200520013347|zdtmkhue
082 |a343.67|bDU-H
100 |aDương, Phúc Hân
245 |aPháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai từ thực tiễn Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam / |cNHDKH TS Nguyễn Thị Tình
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a90 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a1. Mục đích, phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu, làm rõ thêm cơ sở lý luận về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai, tỉm hiểu thực tiễn thi hành lĩnh vực pháp luật này trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Từ đó đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt các quy định về hoà giải tranh chấp đất đai trong Luật đất đai năm 2013, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật liên quan. Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu của Triết học duy vật biện chứng và Triết học duy vật lịch sử, kết hợp phương pháp nghiên cứu lý luận với thực tiễn, phân tích, tổng hợp, so sánh trên cơ sở các tài liệu, dữ liệu về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2019. 2. Kết quả nghiên cứu Luận văn đã phân tích, luận giải thêm về mặt lý luận; thực tiễn thi hành các quy định của pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai tại thành phố Phủ Lý, chỉ ra những bất cập, vướng mắc trong các quy định về hoà giải tiền tố tụng đối với tranh chấp đất đai và trong thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Tòa án; đề xuất, kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện, thực thi pháp luật. 3. Kết luận và khuyến nghị: Pháp luật về hoà giải tranh chấp đất đai mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung qua từng thời kỳ song vẫn còn tồn tại một số bất cập là nguyên nhân làm cho công tác hoà giải tranh chấp đất đai chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Từ việc phân tích thực trạng thi hành pháp luật về hoà giải trong giải quyết tranh chấp đất đai, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác hòa giải, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu hội nhập kinh tế, quốc tế.
653 |atỉnh Hà Nam
653 |agiải pháp và kiến nghị
653 |aPháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai từ thực tiễn thành phố Phủ Lý
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502729
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103437
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2019/343.67/duongphuchan/duongphuchan_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502729 Kho Luận văn 343.67 DU-H Luận văn 1
2 07103437 Kho Khoa Luật 343.67 DU-H Luận văn 2
  1 of 1