Opac-Dmd And Related Information 
Bài trích
332.1 PH-D
English for banking and finance /
DDC 332.1
Tác giả CN Pham, Thi Bich Diep
Nhan đề English for banking and finance / MA. Pham Thi Bich Diep
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 131p. ; A4
Tùng thư Giáo trình nộp lưu chiểu
Tóm tắt .
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Chuyên ngành
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
Tệp tin điện tử http://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/englishforbankingandfinace/englishforbankingandfinace_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173507
0025
0045D823223-AEB1-4063-9B3B-B68D3A127307
005202005121517
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20200512011705|bdtmkhue|c20200512001820|dnthhanh|y20200512001806|znthhanh
082 |a332.1|bPH-D
100 |aPham, Thi Bich Diep
245 |aEnglish for banking and finance / |cMA. Pham Thi Bich Diep
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2015
300 |a131p. ; |cA4
490 |aGiáo trình nộp lưu chiểu
520 |a.
653 |aTiếng Anh
653 |aNgân hàng
653 |aGiáo trình
653 |aTài chính
653 |aChuyên ngành
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/englishforbankingandfinace/englishforbankingandfinace_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào