Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
658.872 NG-M
Giáo trình thương mại di động /
DDC 658.872
Tác giả CN Nguyễn Văn Minh
Nhan đề Giáo trình thương mại di động / PGS.TS. Nguyễn Văn Minh
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2014
Mô tả vật lý 194tr.;24 cm
Tùng thư Khoa Thương mại điện tử, Trường Đại học Thương mại
Tóm tắt Tổng quan về thương mại di động, cơ sở hạ tầng, ứng dụng, bảo mật và thanh toán trong thương mại di động
Từ khóa tự do Thương mại di động
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(1): 06102176
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172524
0021
0041C83FE9E-86C9-4661-ACF5-0E3F36815205
005201904021155
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20190402115506|zdtktrang
082 |a658.872|bNG-M
100 |aNguyễn Văn Minh
245 |aGiáo trình thương mại di động / |cPGS.TS. Nguyễn Văn Minh
260 |aH. : |bThống kê, |c2014
300 |a194tr.;|c24 cm
490 |aKhoa Thương mại điện tử, Trường Đại học Thương mại
520 |aTổng quan về thương mại di động, cơ sở hạ tầng, ứng dụng, bảo mật và thanh toán trong thương mại di động
653 |aThương mại di động
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(1): 06102176
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 06102176 Kho Khoa Kinh tế 658.872 NG-M Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào