Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-Q
Áp dụng Bộ luật Dân sự 2015 giải quyết tranh chấp lao động cá nhân /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Minh Quân
Nhan đề Áp dụng Bộ luật Dân sự 2015 giải quyết tranh chấp lao động cá nhân / Nguyễn Minh Quân; NHDKH TS Nguyễn Trí Tuệ
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 71 tr. ; A4
Tóm tắt NLĐ khi tham gia vào quan hệ lao động chịu sự quản lý từ phía NSDLD, và trong trường hợp này, khi đã rơi vào tình trạng phụ thuộc NSDLĐ, NSDLĐ có nhiều quyền và khả năng xâm phạm những quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Bên cạnh những tranh chấp, bất đồng, xung đột về các quyền và lọi ích cơ bản giữa các bên trong quan hệ lao động như tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi hay vấn đề an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc... thì với sự phong phú đa dạng cũng như chuyển hóa " linh hoạt " của quan hệ lao động, những phát sinh từ những vấn đề khác như bảo vệ tài sản của NLĐ trong quá trình làm việc hay bảo vệ quyền nhân thân của NLĐ từ phía chủ sử dụng lao động... là những vấn đề cần thiết đặt ra nghiên cứu theo quy định của đạo luật chung là Bộ luật Dân sự năm 2015. Ngoài phần mở đầu, kết luật và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương. Chương 1 đề cập đến một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và áp dụng quy định của BLDS trong giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Chương 2: Nội dung của việc áp dụng quy định của BLDS trong việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Chương 3: Luận văn phân tích thực tiễn thực hiện và kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong việc áp dụng quy định của BLDS giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Việt Nam hiện nay.
Từ khóa tự do Bộ luật dân sự
Từ khóa tự do Tranh chấp lao động
Từ khóa tự do giải quyết tranh chấp lao động
Từ khóa tự do tranh chấp lao động cá nhân
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101009
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103132
000 00000nam#a2200000ui#4500
00171317
0027
00421694C3A-3C9D-40A8-8008-612B228CC282
005201808241436
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180824143614|bminhkhue|y20180730165003|zminhkhue
082 |a343.67|bNG-Q
100 |aNguyễn, Minh Quân
245 |aÁp dụng Bộ luật Dân sự 2015 giải quyết tranh chấp lao động cá nhân / |cNguyễn Minh Quân; NHDKH TS Nguyễn Trí Tuệ
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a71 tr. ; |cA4
520 |aNLĐ khi tham gia vào quan hệ lao động chịu sự quản lý từ phía NSDLD, và trong trường hợp này, khi đã rơi vào tình trạng phụ thuộc NSDLĐ, NSDLĐ có nhiều quyền và khả năng xâm phạm những quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Bên cạnh những tranh chấp, bất đồng, xung đột về các quyền và lọi ích cơ bản giữa các bên trong quan hệ lao động như tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi hay vấn đề an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình làm việc... thì với sự phong phú đa dạng cũng như chuyển hóa " linh hoạt " của quan hệ lao động, những phát sinh từ những vấn đề khác như bảo vệ tài sản của NLĐ trong quá trình làm việc hay bảo vệ quyền nhân thân của NLĐ từ phía chủ sử dụng lao động... là những vấn đề cần thiết đặt ra nghiên cứu theo quy định của đạo luật chung là Bộ luật Dân sự năm 2015. Ngoài phần mở đầu, kết luật và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương. Chương 1 đề cập đến một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân và áp dụng quy định của BLDS trong giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Chương 2: Nội dung của việc áp dụng quy định của BLDS trong việc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Chương 3: Luận văn phân tích thực tiễn thực hiện và kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong việc áp dụng quy định của BLDS giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Việt Nam hiện nay.
653 |aBộ luật dân sự
653 |aTranh chấp lao động
653 |agiải quyết tranh chấp lao động
653 |atranh chấp lao động cá nhân
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101009
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103132
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2017/343.67/nguyenminhquan/nguyenminhquan_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 08101009 Kho Luận văn 343.67 NG-Q Luận văn 2
2 07103132 Kho Khoa Luật 343.67 NG-Q Luận văn 1
  1 of 1