Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-T
PHÁP LUẬT TẶNG, CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Minh Tâm
Nhan đề PHÁP LUẬT TẶNG, CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT / Nguyễn Minh Tâm; NHDKH TS Nguyễn Minh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 71 tr. ; A4
Tóm tắt Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là một trong những hợp đồng quan trọng của giao dịch dân sự nói chung, bởi nó là một quan hệ dân sự tương đối phổ biến trong cuộc sống của nhân dân ta và là một trong những phương thức pháp lý hữu hiệu giúp cho cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác xác lập và thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất nhằm thoả mãn các nhu cầu trong sản xuất kinh doanh và trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Trên phương diện lý luận, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là một dạng của hợp đồng tặng cho tài sản. Do tài sản trong hợp đồng này là quyền sử dụng đất - một tài sản đặc biệt quan trọng, vì thế việc dịch chuyển nó thông qua hợp đồng tặng cho được pháp luật quy định chặt chẽ hơn nhiều so với việc tặng cho các tài sản thông thường khác. Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực nêu trên của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, Luật đất đai năm 2003 và Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 đã quy định cụ thể, chi tiết, chặt chẽ và tương đối hoàn thiện về việc xác lập, thực hiện cũng như các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tạo nên sự ổn định về quan hệ tặng cho quyền sử dụng đất trong giai đoạn hiện nay, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Từ khóa tự do Quyền sử dụng đất
Từ khóa tự do Cho
Từ khóa tự do Tặng
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103048
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08100847
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169183
0027
004F2AA3689-485E-43C2-A9AC-A8F40A4480DD
005201808241437
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180824143728|bminhkhue|c20180509153946|dminhkhue|y20180509153937|zminhkhue
082 |a343.67|bNG-T
100 |aNguyễn, Minh Tâm
245 |aPHÁP LUẬT TẶNG, CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT / |cNguyễn Minh Tâm; NHDKH TS Nguyễn Minh Tuấn
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a71 tr. ; |cA4
520 |aHợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là một trong những hợp đồng quan trọng của giao dịch dân sự nói chung, bởi nó là một quan hệ dân sự tương đối phổ biến trong cuộc sống của nhân dân ta và là một trong những phương thức pháp lý hữu hiệu giúp cho cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác xác lập và thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất nhằm thoả mãn các nhu cầu trong sản xuất kinh doanh và trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Trên phương diện lý luận, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là một dạng của hợp đồng tặng cho tài sản. Do tài sản trong hợp đồng này là quyền sử dụng đất - một tài sản đặc biệt quan trọng, vì thế việc dịch chuyển nó thông qua hợp đồng tặng cho được pháp luật quy định chặt chẽ hơn nhiều so với việc tặng cho các tài sản thông thường khác. Xuất phát từ tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực nêu trên của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, Luật đất đai năm 2003 và Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005 đã quy định cụ thể, chi tiết, chặt chẽ và tương đối hoàn thiện về việc xác lập, thực hiện cũng như các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tạo nên sự ổn định về quan hệ tặng cho quyền sử dụng đất trong giai đoạn hiện nay, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
653 |aQuyền sử dụng đất
653 |aCho
653 |aTặng
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103048
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08100847
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2017/343.67/nguyenminhtam/nguyenminhtam_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103048 Kho Khoa Luật 343.67 NG-T Luận văn 1
2 08100847 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 NG-T Luận văn 2
  1 of 1