Luận văn
343.67 NG-H
Chế độ BHXH ốm đau theo pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình. /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Phương Huệ
Nhan đề Chế độ BHXH ốm đau theo pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình. / Nguyễn Phương Huệ; NHDKH PGS.TS Đào Thị Hằng
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 78 tr. ; A4
Tóm tắt - Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế độ ốm đau; đồng thời thông qua thực tiễn thực hiện ở tỉnh Ninh Bình, đánh giá những điểm chưa phù hợp trong các quy định của pháp luật BHXH Việt Nam hiện nay về chế độ ốm đau, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này và nâng cao hiệu quả việc thực hiện chế độ ốm đau cho người lao động trên thực tế.Các phương pháp chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ nội dung đề tài bao gồm: Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp thống kê, lịch sử. - Kết quả nghiên cứu:Luận văn đã hệ thống một cách đầy đủ, khái quát về chế độ BHXH ốm đau,thực tiễn thực hiện chế độ BHXH ốm đau ở tỉnh Ninh Bình trong những năm qua; đồng thời phân tích những nguyên nhân cụ thể, từ đó đưa ra những quan điểm và kiến nghị của tác giả với mong muốn góp phần hoàn thiện các quy định về chế độ ốm đau nhằm giúp NLĐ được ổn định, yên tâm sản xuất, gắn bó với công việc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 6. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ BHXH ốm đau ở nước ta nói chung và tại địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng.
Từ khóa tự do Chế độ
Từ khóa tự do Tỉnh Ninh Bình
Từ khóa tự do Bảo hiểm xã hội ốm đau
Từ khóa tự do Pháp luật bảo hiểm xã hội
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08100768
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07102978
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169103
0027
0049DF7C1FE-3AD0-448E-BB06-625E68B0A33A
005201808241441
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180824144148|bminhkhue|y20180508093824|zminhkhue
082 |a343.67|bNG-H
100 |aNguyễn, Phương Huệ
245 |aChế độ BHXH ốm đau theo pháp luật bảo hiểm xã hội từ thực tiễn tỉnh Ninh Bình. / |cNguyễn Phương Huệ; NHDKH PGS.TS Đào Thị Hằng
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a78 tr. ; |cA4
520 |a- Mục đích và phương pháp nghiên cứu: Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế độ ốm đau; đồng thời thông qua thực tiễn thực hiện ở tỉnh Ninh Bình, đánh giá những điểm chưa phù hợp trong các quy định của pháp luật BHXH Việt Nam hiện nay về chế độ ốm đau, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này và nâng cao hiệu quả việc thực hiện chế độ ốm đau cho người lao động trên thực tế.Các phương pháp chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ nội dung đề tài bao gồm: Phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh đối chiếu, phương pháp thống kê, lịch sử. - Kết quả nghiên cứu:Luận văn đã hệ thống một cách đầy đủ, khái quát về chế độ BHXH ốm đau,thực tiễn thực hiện chế độ BHXH ốm đau ở tỉnh Ninh Bình trong những năm qua; đồng thời phân tích những nguyên nhân cụ thể, từ đó đưa ra những quan điểm và kiến nghị của tác giả với mong muốn góp phần hoàn thiện các quy định về chế độ ốm đau nhằm giúp NLĐ được ổn định, yên tâm sản xuất, gắn bó với công việc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 6. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ BHXH ốm đau ở nước ta nói chung và tại địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng.
653 |aChế độ
653 |aTỉnh Ninh Bình
653 |aBảo hiểm xã hội ốm đau
653 |aPháp luật bảo hiểm xã hội
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08100768
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07102978
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2017/343.67/nguyenphuonghue/nguyenphuonghue_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07102978 Kho Khoa Luật 343.67 NG-H Luận văn 1
2 08100768 Kho Luận văn 343.67 NG-H Luận văn 2
  1 of 1