Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
420 NG-H
A study on syntactic and semantic features of English weather proverbs and idioms denoting weather with reference to the Vietnamese equivalents /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Thị Bích Huệ
Nhan đề A study on syntactic and semantic features of English weather proverbs and idioms denoting weather with reference to the Vietnamese equivalents / Nguyễn Thị Bích Huệ; NHDKH Dr. NGUYEN DANG SUU.
Nhan đề khác Đặc điểm cú pháp và ngữ nghĩa của tục ngữ và thành ngữ tiếng Anh về thời tiết trong sự liên hệ tương đương tiếng Việt
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 70tr. ; A4
Tóm tắt Syntactic features: there are more differences than similarities between EWPI and VWPI. EWPI display four sentence types: simple sentences, compound sentences, complex sentences and irregular sentences; meanwhile, there are only three sentence types used in VWPI: simple sentences, compound sentences and complex sentences; irregular sentences cannot be found in VWPI in my data. Semantic features, the thesis deals with the two semantic fields: anticipating weather changes and the weather’s influence on human life. The anticipation of weather changes is categorized into two groups: means of anticipating weather changes and anticipated weather conditions. Meanwhile, the weather’s influence on human life is divided into two groups: the weather’s influence on production and the weather’s influence on human health.
Từ khóa tự do weather expression
Từ khóa tự do weather idioms
Từ khóa tự do weather proverbs
Địa chỉ 01Kho Luận văn(2): 01501404, 08100351
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164613
0027
00417CFBD46-1C39-4D2F-A0A6-FB71ADDF0C14
005201708170914
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170817091456|bminhkhue|y20170526131658|zminhkhue
082 |a420|bNG-H
100 |aNguyễn, Thị Bích Huệ
245 |aA study on syntactic and semantic features of English weather proverbs and idioms denoting weather with reference to the Vietnamese equivalents / |cNguyễn Thị Bích Huệ; NHDKH Dr. NGUYEN DANG SUU.
246 |aĐặc điểm cú pháp và ngữ nghĩa của tục ngữ và thành ngữ tiếng Anh về thời tiết trong sự liên hệ tương đương tiếng Việt
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a70tr. ; |cA4
520 |aSyntactic features: there are more differences than similarities between EWPI and VWPI. EWPI display four sentence types: simple sentences, compound sentences, complex sentences and irregular sentences; meanwhile, there are only three sentence types used in VWPI: simple sentences, compound sentences and complex sentences; irregular sentences cannot be found in VWPI in my data. Semantic features, the thesis deals with the two semantic fields: anticipating weather changes and the weather’s influence on human life. The anticipation of weather changes is categorized into two groups: means of anticipating weather changes and anticipated weather conditions. Meanwhile, the weather’s influence on human life is divided into two groups: the weather’s influence on production and the weather’s influence on human health.
653 |aweather expression
653 |aweather idioms
653 |aweather proverbs
852|a01|bKho Luận văn|j(2): 01501404, 08100351
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2016/420/nguyenthibichhuenna/nguyenthibichhue_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501404 Kho Luận văn 420 NG-H Luận văn 1
2 08100351 Kho Luận văn 420 NG-H Luận văn 2
  1 of 1