Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 BU-C
Quản lý thuế thu nhập Doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp Ngoài Nhà nước tại Chi cục Thuế Huyện Đông Anh, Hà Nội /
DDC 658
Tác giả CN Bùi, Thị Chuyên
Nhan đề Quản lý thuế thu nhập Doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp Ngoài Nhà nước tại Chi cục Thuế Huyện Đông Anh, Hà Nội / Bùi Thị Chuyên; NHDKH TS Nguyễn Bình Yến
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 113tr. ; A4
Tóm tắt Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Chương 2: Thực trạng quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Chi cục thuế huyện Đông Anh, Hà Nội; Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Chi cục thuế huyện Đông Anh, Hà Nội đến năm 2020
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Thuế thu nhập Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Chi cục Thuế
Từ khóa tự do Huyện Đông Anh
Từ khóa tự do Doanh nghiệp ngoài Nhà nước
Từ khóa tự do Hà Nội
Địa chỉ 01Kho Luận văn(2): 01501243, 08100403
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164244
0027
0042055FCF8-537B-4951-AC3B-51CC7C5E323C
005201708011353
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170801135357|bminhkhue|y20170426112115|zminhkhue
082 |a658|bBU-C
100 |aBùi, Thị Chuyên
245 |aQuản lý thuế thu nhập Doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp Ngoài Nhà nước tại Chi cục Thuế Huyện Đông Anh, Hà Nội / |cBùi Thị Chuyên; NHDKH TS Nguyễn Bình Yến
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a113tr. ; |cA4
520 |aChương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Chương 2: Thực trạng quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Chi cục thuế huyện Đông Anh, Hà Nội; Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Chi cục thuế huyện Đông Anh, Hà Nội đến năm 2020
653 |aQuản lý
653 |aThuế thu nhập Doanh nghiệp
653 |aChi cục Thuế
653 |aHuyện Đông Anh
653 |aDoanh nghiệp ngoài Nhà nước
653|aHà Nội
852|a01|bKho Luận văn|j(2): 01501243, 08100403
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2016/658/buithichuyen/buithichuyen_001thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501243 Kho Luận văn 658 BU-C Luận văn 1
2 08100403 Kho Luận văn 658 BU-C Luận văn 2
  1 of 1