Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-H
Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động từ thực tiễn thực hiện tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Thế Hưng
Nhan đề Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động từ thực tiễn thực hiện tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thế Hưng; GVHD: PGS.TS. Đào Thị Hằng
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 70tr. ; A4
Tóm tắt Luận văn giải quyết các nhiệm vụ cụ thể sau: Nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật hiện hành về chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ); phân tích thực tiễn thực hiện việc chấm dứt HĐLĐ ở quận Ngô Quyền hiện nay, từ đó đưa ra các đề xuất, bổ sung để hoàn thiện pháp luật về chấm dứt HĐLĐ; những khuyến nghị đối với người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trên địa bàn quận Ngô Quyền. Để giải quyết các nhiệm vụ trên, tác giả luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản như phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp nghiên cứu thực tiễn và các phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích, thống kê,… - Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã đưa ra một cách khái quát về khái niệm, các đặc điểm pháp lý, phân loại; chỉ ra các điểm mới, ưu điểm, bất cập của pháp luật hiện hành về chấm dứt HĐLĐ; Luận văn đã phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về chấm dứt HĐLĐ trên địa bàn quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để từ đó đề xuất các vấn đề cần hoàn thiện của pháp luật về chấm dứt HĐLĐ, các vấn đề cần thực hiện đối với các cơ quan chức năng, đối với NLĐ và NSDLĐ trên địa bàn quận Ngô Quyền. - Kết luận và khuyến nghị: Kết quả nghiên cứu cho thấy, chấm dứt HĐLĐ là sự kiện pháp lí có tính phổ biến và khách quan trong quan hệ lao động. Vì vậy một mặt cần hoàn thiện pháp luật, một mặt các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, NLĐ, NSDLĐ cần nghiêm túc thực hiện các quy định về chấm dứt HĐLĐ trong quá trình giải quyết các mối quan hệ về lao động trong thực tiễn.
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Hợp đồng lao động
Từ khóa tự do Hải Phòng
Từ khóa tự do Chấm dứt
Từ khóa tự do Ngô Quyền
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501161
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08100300
000 00000nam#a2200000ui#4500
00164082
0027
004AE1FA4ED-BC35-40E9-B555-32B541440092
005201706140922
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170614092356|bminhkhue|y20170413102855|znamtd
082 |a343.67|bNG-H
100 |aNguyễn, Thế Hưng
245 |aPháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động từ thực tiễn thực hiện tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng / |cNguyễn Thế Hưng; GVHD: PGS.TS. Đào Thị Hằng
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2016
300 |a70tr. ; |cA4
520|a Luận văn giải quyết các nhiệm vụ cụ thể sau: Nghiên cứu, phân tích những vấn đề lý luận và các quy định của pháp luật hiện hành về chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ); phân tích thực tiễn thực hiện việc chấm dứt HĐLĐ ở quận Ngô Quyền hiện nay, từ đó đưa ra các đề xuất, bổ sung để hoàn thiện pháp luật về chấm dứt HĐLĐ; những khuyến nghị đối với người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan trên địa bàn quận Ngô Quyền. Để giải quyết các nhiệm vụ trên, tác giả luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản như phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp nghiên cứu thực tiễn và các phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích, thống kê,… - Kết quả nghiên cứu: Luận văn đã đưa ra một cách khái quát về khái niệm, các đặc điểm pháp lý, phân loại; chỉ ra các điểm mới, ưu điểm, bất cập của pháp luật hiện hành về chấm dứt HĐLĐ; Luận văn đã phân tích thực tiễn thực hiện pháp luật về chấm dứt HĐLĐ trên địa bàn quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để từ đó đề xuất các vấn đề cần hoàn thiện của pháp luật về chấm dứt HĐLĐ, các vấn đề cần thực hiện đối với các cơ quan chức năng, đối với NLĐ và NSDLĐ trên địa bàn quận Ngô Quyền. - Kết luận và khuyến nghị: Kết quả nghiên cứu cho thấy, chấm dứt HĐLĐ là sự kiện pháp lí có tính phổ biến và khách quan trong quan hệ lao động. Vì vậy một mặt cần hoàn thiện pháp luật, một mặt các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, NLĐ, NSDLĐ cần nghiêm túc thực hiện các quy định về chấm dứt HĐLĐ trong quá trình giải quyết các mối quan hệ về lao động trong thực tiễn.
653 |aPháp luật
653 |aHợp đồng lao động
653 |aHải Phòng
653 |aChấm dứt
653 |aNgô Quyền
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501161
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08100300
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2016/343.67/nguyenthehung/nguyenthehung_01thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501161 Kho Luận văn 343.67 NG-H Luận văn 1
2 08100300 Kho Khoa Sau Đại học 343.67 NG-H Luận văn 2
  1 of 1