Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
657.076 BAI
Bài tập kiểm toán /
DDC 657.076
Nhan đề Bài tập kiểm toán / Khoa kế toán trường Đại học kinh tế TP.HCM
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ hai
Thông tin xuất bản TP.HCM : Lao động xã hội, 2011
Mô tả vật lý 298tr. ; 24cm
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Kiểm toán
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00162718
0022
0043085D71A-A52A-4705-9EC2-11628B0223E7
005201703221613
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170322161255|bnamtd|y20170322155451|znamtd
082 |a657.076|bBAI
245 |aBài tập kiểm toán / |cKhoa kế toán trường Đại học kinh tế TP.HCM
250 |aXuất bản lần thứ hai
260 |aTP.HCM : |bLao động xã hội, |c2011
300 |a298tr. ; |c24cm
653 |aBài tập
653 |aTài chính
653 |aKiểm toán
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/btkiemtoantphcm/btkiemtoantphcm_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d2

Không tìm thấy biểu ghi nào