Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
152.4 VU-L
Giải mã trí tuệ :
DDC 152.4
Tác giả CN Vũ, Liêm
Nhan đề Giải mã trí tuệ : Phát huy khả năng bí ẩn của con người / Vũ Liêm(biên dịch)
Thông tin xuất bản H. : Lao động xã hội
Mô tả vật lý 232tr. ; 24 cm
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Bí ẩn
Từ khóa tự do Trí tuệ
Từ khóa tự do Khả năng
Từ khóa tự do Giải mã
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00161377
0022
0040B10F868-80B0-4526-B6B6-2822A4382F2C
005201701110939
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170111093900|bnamtd|y20170111092943|znamtd
082 |a152.4|bVU-L
100 |aVũ, Liêm
245 |aGiải mã trí tuệ : |bPhát huy khả năng bí ẩn của con người / |cVũ Liêm(biên dịch)
260 |aH. : |bLao động xã hội
300 |a232tr. ; |c24 cm
653 |aCon người
653 |aBí ẩn
653 |aTrí tuệ
653 |aKhả năng
653 |aGiải mã
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/giaimatrituephathuykhanang/giaimatrituephathuykhanang_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào