Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
660.6 NG-T
Nghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết polysaccharide từ sinh khối nấm cordyceps militaris /
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn, Thị Thắm
Nhan đề Nghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết polysaccharide từ sinh khối nấm cordyceps militaris / Nguyễn Thị Thắm
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2016
Mô tả vật lý 49tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Khoá luận Công nghệ sinh học
Từ khóa tự do Nghiên cứu
Từ khóa tự do Tách chiết
Từ khóa tự do Xây dựng
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00158641
0028
004CD7CAD34-4FFD-4294-94B8-E3FB77896595
005201609290928
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20160929092838|bnamtd|y20160929092036|znamtd
082 |a660.6|bNG-T
100 |aNguyễn, Thị Thắm
245 |aNghiên cứu xây dựng quy trình tách chiết polysaccharide từ sinh khối nấm cordyceps militaris / |cNguyễn Thị Thắm
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2016
300 |a49tr. ; |cA4
650 |aKhoá luận Công nghệ sinh học
653 |aNghiên cứu
653 |aTách chiết
653 |aXây dựng
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2016/660.6/nguyenthitham/khoa luan nguyễn thị thắm_01thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào