Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 NG-L
Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hà Linh
Nhan đề Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn / Nguyễn Thị Hà Linh; PGS.TS Đỗ Hữu Tùng
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2015
Mô tả vật lý 88 tr. ; A4
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực
Từ khóa tự do Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01500927
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150870
0027
004147FB37B-823E-4B6A-A7B1-DDA0B9537BC1
005201605261512
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160526151230|bminhkhue|y20160422093953|zminhkhue
082 |a658|bNG-L
100 |aNguyễn, Thị Hà Linh
245 |aHoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn / |cNguyễn Thị Hà Linh; PGS.TS Đỗ Hữu Tùng
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2015
300 |a88 tr. ; |cA4
653 |aQuản trị
653 |aNguồn nhân lực
653 |aCông ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01500927
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2015/658/nguyenthihalinh/lv nguy_n th_ hà linh _1__01thumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01500927 Kho Luận văn 658 NG-L Luận văn 1
  1 of 1