Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
420 TR-H
A study on English color idioms with reference to the Vietnamese equivalents /
DDC 420
Tác giả CN Trần, Thị Thu Hương
Nhan đề A study on English color idioms with reference to the Vietnamese equivalents / Trần Thị Thu Hương; Assoc.Prof Phan Van Que
Nhan đề khác Nghiên cứu thành ngữ Tiếng Anh chỉ màu sắc trong sự liên hệ với tương đương Tiếng Việt
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội2015
Mô tả vật lý 123 tr. ; A4
Từ khóa tự do idiom
Từ khóa tự do Reference
Từ khóa tự do Equivalents
Từ khóa tự do Color
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01500958
000 00000nam#a2200000ui#4500
00150795
0027
00430CC0169-3DAD-4354-8C18-711212FAEBE0
005201606091534
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160609153423|bminhkhue|y20160420111451|zminhkhue
082 |a420|bTR-H
100 |aTrần, Thị Thu Hương
245 |aA study on English color idioms with reference to the Vietnamese equivalents / |cTrần Thị Thu Hương; Assoc.Prof Phan Van Que
246 |aNghiên cứu thành ngữ Tiếng Anh chỉ màu sắc trong sự liên hệ với tương đương Tiếng Việt
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội|c2015
300 |a123 tr. ; |cA4
653 |aidiom
653 |aReference
653 |aEquivalents
653 |aColor
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01500958
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2015/420/tranthithuhuong/1bia1thumbimage.jpg
890|a1|c1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01500958 Kho Luận văn 420 TR-H Luận văn 1
  1 of 1