Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
343.597 TA-N
Giáo trình Luật Cạnh tranh /
DDC 343.597
Tác giả CN Tăng, Văn Nghĩa
Nhan đề Giáo trình Luật Cạnh tranh / TS Tăng Văn Nghĩa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009
Mô tả vật lý 207 Tr ; 24 cm
Tóm tắt Giới thiệu khái quát về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh, phân tích những chế định cơ bản của pháp luật cạnh tranh. Luật cạnh tranh Việt Nam năm 2004
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật cạnh tranh
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(7): 01102277-80, 07100071-3
000 00000caa a2200000 4500
0014706
0021
0048054
005201701051422
008110613s2009 vm a 000 0 vie d
0091 0
020|c28.500Đ
039|a20170105142252|bminhkhue|c20150309113425|dhonghanh|y20140830225939|zadmin
082 |a343.597|223|bTA-N
1000 |aTăng, Văn Nghĩa
24510|aGiáo trình Luật Cạnh tranh / |cTS Tăng Văn Nghĩa
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2009
300 |a207 Tr ; |c24 cm
520 |aGiới thiệu khái quát về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh, phân tích những chế định cơ bản của pháp luật cạnh tranh. Luật cạnh tranh Việt Nam năm 2004
653 |aGiáo trình
653 |a Luật cạnh tranh
852|a07|bKho Khoa Luật|j(7): 01102277-80, 07100071-3
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/giaotrinhluatcanhtranh/giaotrinhluatcanhtranh_001thumbimage.jpg
890|a7|b12|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102277 Kho Khoa Luật 343.597 TA-N Giáo trình 1 Hạn trả:09-12-2020
2 01102278 Kho Khoa Luật 343.597 TA-N Giáo trình 2 Hạn trả:07-12-2020
3 01102279 Kho Khoa Luật 343.597 TA-N Giáo trình 3 Hạn trả:18-12-2020
4 01102280 Kho Khoa Luật 343.597 TA-N Giáo trình 4 Hạn trả:09-12-2020
5 07100071 Kho Khoa Luật 343.597 TA-N Giáo trình 5
6 07100072 Kho Khoa Luật 343.597 TA-N Giáo trình 6
7 07100073 Kho Khoa Luật 343.597 TA-N Giáo trình 7
  1 of 1