Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
657 NG-T
Hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ HTX /
DDC 657
Tác giả CN Nguyễn, Thị Trang
Nhan đề Hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ HTX / Nguyễn Thị Trang, PGS.TS Phạm Quang
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 94 tr. ; A4
Tùng thư Viện Đại Học Mở Hà Nội, Khoa Kinh tế & QTKD
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Từ khóa tự do Chi phí
Từ khóa tự do Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ HTX
Từ khóa tự do Doanh thu
Địa chỉ 01Kho Khóa luận(1): 01602771
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139383
0028
004A11F7F23-E733-46E9-B05C-C75AAF5D3551
005201509150841
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20150915084137|bminhkhue|y20150915082619|zminhkhue
082 |a657|bNG-T
100 |aNguyễn, Thị Trang
245 |aHoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và kết quả cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ HTX / |cNguyễn Thị Trang, PGS.TS Phạm Quang
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2015
300 |a94 tr. ; |cA4
490 |aViện Đại Học Mở Hà Nội, Khoa Kinh tế & QTKD
650 |aKế toán
653 |aChi phí
653 |aCông ty Cổ phần thương mại dịch vụ HTX
653 |aDoanh thu
852|a01|bKho Khóa luận|j(1): 01602771
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/luanvanluanankhoaluan/khoaluan/2015/657/nguyenthitrang/1bia vien dai hoc mo_01thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01602771 Kho Khóa luận 657 NG-T Khóa luận 1
  1 of 1