Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
572 NG-M
Enzym học /
DDC 572
Tác giả CN Nguyễn, Văn Mùi
Nhan đề Enzym học / Nguyễn Văn Mùi
Thông tin xuất bản Hà nội : Giáo Dục, 2012
Mô tả vật lý 443 : sơ đồ, hình ảnh ; 24
Tóm tắt Trình bày một số kiến thức cơ bản về enzym, các thành phần cấu trúc của phân tử enzym, cân bằng liên kết protein - phối tử, động học của phản ứng enzym, các cơ chế xúc tác hoá học của enzym, thực nghiệm đo hoạt độ enzym, các chất ức chế, các coenzym, isozym, phân loại enzym
Từ khóa tự do chuyển hóa
Từ khóa tự do Enzym
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(4): 10100322-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139072
0021
0041E08317B-3E43-49AF-89B3-5AE7419361BF
005201508311622
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20150831162227|zuyencnsh
082 |a572|bNG-M
100 |aNguyễn, Văn Mùi
245 |aEnzym học / |cNguyễn Văn Mùi
260 |aHà nội : |bGiáo Dục, |c2012
300 |a443 : |bsơ đồ, hình ảnh ; |c24
520 |aTrình bày một số kiến thức cơ bản về enzym, các thành phần cấu trúc của phân tử enzym, cân bằng liên kết protein - phối tử, động học của phản ứng enzym, các cơ chế xúc tác hoá học của enzym, thực nghiệm đo hoạt độ enzym, các chất ức chế, các coenzym, isozym, phân loại enzym
653 |achuyển hóa
653 |aEnzym
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(4): 10100322-5
890|a4|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100322 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572 NG-M Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:05-11-2020
2 10100323 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572 NG-M Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:05-11-2020
3 10100324 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572 NG-M Sách Tiếng Việt 3
4 10100325 Kho Khoa Công nghệ Sinh học 572 NG-M Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào