Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
658.404 PH-G
Lập - thẩm định và quản trị dự án đầu tư /
DDC 658.404
Tác giả CN Phạm, Xuân Giang
Nhan đề Lập - thẩm định và quản trị dự án đầu tư / TS Phạm Xuân Giang
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tài chính, 2010
Mô tả vật lý 358 tr. ; 24 cm
Từ khóa tự do Dự án đầu tư: Lập - thẩm định hiệu quả tài chính
Từ khóa tự do Dự án đầu tư
Từ khóa tự do Lập và thẩm định dự án đầu tư (Môn học)
Địa chỉ Thư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133732
0022
004DC38BFC9-C4A4-478D-9D07-F1C51363E711
005201506261548
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20150626154834|bminhkhue|y20150626152811|zminhkhue
082 |a658.404|bPH-G
100 |aPhạm, Xuân Giang
245 |aLập - thẩm định và quản trị dự án đầu tư / |cTS Phạm Xuân Giang
260 |aTp. HCM : |bTài chính, |c2010
300 |a358 tr. ; |c24 cm
653 |aDự án đầu tư: Lập - thẩm định hiệu quả tài chính
653 |aDự án đầu tư
653 |aLập và thẩm định dự án đầu tư (Môn học)
852 |aThư Viện - Viện Đại Học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata1/sachthamkhao/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/lapthamdinhvaquantriduandautu/lapthamdinhvaquantriduandautu_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1

Không tìm thấy biểu ghi nào