Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
335.4346 PH-A
Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh :
DDC 335.4346
Tác giả CN Phạm, Ngọc Anh
Nhan đề Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra cho các trường đại học, cao đẳng / PGS. TS Phạm Ngọc Anh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2013
Mô tả vật lý 331 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm với 600 câu hỏi trắc nghiệm, 98 câu hỏi tự luận và phương án trả lời cụ thể hoá đa dạng, chọn phương án trả lời đúng, chọn phương án trả lời sai, đưa ra các gợi ý trả lời cho người đọc cần tìm tư liệu của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Tư tưởng Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Trắc nghiệm
Từ khóa tự do Giảng dạy
Từ khóa tự do Kiểm tra
Từ khóa tự do Tự luận
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(23): 01200629-31, 01202456-67, 01202469-75, 01202479
Địa chỉ 05Kho Khoa Du lich(9): 05100861-9
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(18): 01200632, 01202454-5, 01202468, 01202476-8, 07100590-9, 07103140
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(10): 09103203, 10140726-34
Địa chỉ 10Kho Khoa Công nghệ Sinh học(10): 10100507-16
Địa chỉ 13Kho Khoa Tiếng Trung Quốc(10): 13100219-28
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122960
0022
0042ACBB4A9-DFBD-45FD-87B3-F55F9FFB1FF7
005201507271124
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20150727112253|bcaophuong|c20150309154136|dnamtd|y20141224152405|zhou05
082 |a335.4346|bPH-A
100 |aPhạm, Ngọc Anh
245 |aNgân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Tư tưởng Hồ Chí Minh : |bDùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi, kiểm tra cho các trường đại học, cao đẳng / |cPGS. TS Phạm Ngọc Anh
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2013
300 |a331 tr. ; |c21 cm
520 |aHệ thống câu hỏi trắc nghiệm với 600 câu hỏi trắc nghiệm, 98 câu hỏi tự luận và phương án trả lời cụ thể hoá đa dạng, chọn phương án trả lời đúng, chọn phương án trả lời sai, đưa ra các gợi ý trả lời cho người đọc cần tìm tư liệu của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aTư tưởng Hồ Chí Minh
653 |aTrắc nghiệm
653 |aGiảng dạy
653 |aKiểm tra
653 |aTự luận
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(23): 01200629-31, 01202456-67, 01202469-75, 01202479
852|a05|bKho Khoa Du lich|j(9): 05100861-9
852|a07|bKho Khoa Luật|j(18): 01200632, 01202454-5, 01202468, 01202476-8, 07100590-9, 07103140
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(10): 09103203, 10140726-34
852|a10|bKho Khoa Công nghệ Sinh học|j(10): 10100507-16
852|a13|bKho Khoa Tiếng Trung Quốc|j(10): 13100219-28
890|a80|b41|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01200629 Kho Sách TK Tiếng Việt 335.4346 PH-A Sách Tiếng Việt 1
2 01200630 Kho Sách TK Tiếng Việt 335.4346 PH-A Sách Tiếng Việt 2
3 01200631 Kho Sách TK Tiếng Việt 335.4346 PH-A Sách Tiếng Việt 3
4 01200632 Kho Khoa Luật 335.4346 PH-A Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:16-12-2020
5 01202455 Kho Khoa Luật 335.4346 PH-A Sách Tiếng Việt 5
6 01202456 Kho Sách TK Tiếng Việt 335.4346 PH-A Sách Tiếng Việt 6
7 01202457 Kho Sách TK Tiếng Việt 335.4346 PH-A Sách Tiếng Việt 7
8 01202458 Kho Sách TK Tiếng Việt 335.4346 PH-A Sách Tiếng Việt 8
9 01202459 Kho Sách TK Tiếng Việt 335.4346 PH-A Sách Tiếng Việt 9
10 01202460 Kho Sách TK Tiếng Việt 335.4346 PH-A Sách Tiếng Việt 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào