Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
658.071 LE-T
Giáo trình quản trị chiến lược kinh doanh
DDC 658.071
Tác giả CN Lê, Văn Tâm
Nhan đề Giáo trình quản trị chiến lược kinh doanh
Nhan đề B.s.: Lê Văn Tâm, Phạm Hữu Huy (ch.b.).
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2007
Mô tả vật lý 188 tr. ; 22,5 cm.
Tóm tắt Tổng quan về quản trị chiến lược kinh doanh. Phân tích môi trường kinh doanh. Xây dựng các chiến lược kinh doanh, cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp. Lựa chọn và tổ chức thực thi chiến lược kinh doanh. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Chiến lược
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(12): 01101280-4, 01101329-31, 01101335-8
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(59): 06101141-8, 06101183-9, 06101195-238
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(3): 01101332-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122660
0021
0041AF103B3-7479-47A1-A7A5-BC834888DB8A
005201504131505
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20150413150552|bnamtd|c20150117080620|dhou10|y20141209152809|zHOU07
082 |a658.071|bLE-T
100|aLê, Văn Tâm
245 |aGiáo trình quản trị chiến lược kinh doanh
245|cB.s.: Lê Văn Tâm, Phạm Hữu Huy (ch.b.).
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2007
300 |a188 tr. ; |c22,5 cm.
520 |aTổng quan về quản trị chiến lược kinh doanh. Phân tích môi trường kinh doanh. Xây dựng các chiến lược kinh doanh, cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp. Lựa chọn và tổ chức thực thi chiến lược kinh doanh. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược
653 |aGiáo trình
653 |aQuản trị
653 |aKinh doanh
653 |aChiến lược
852|a01|bKho Giáo trình|j(12): 01101280-4, 01101329-31, 01101335-8
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(59): 06101141-8, 06101183-9, 06101195-238
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(3): 01101332-4
890|a74|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01101329 Kho Giáo trình 658.071 LE-T Giáo trình 1
2 01101330 Kho Giáo trình 658.071 LE-T Giáo trình 2
3 01101331 Kho Giáo trình 658.071 LE-T Giáo trình 3
4 01101332 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 658.071 LE-T Giáo trình 4
5 01101333 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 658.071 LE-T Giáo trình 5
6 01101334 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 658.071 LE-T Giáo trình 6
7 01101335 Kho Giáo trình 658.071 LE-T Giáo trình 7
8 01101336 Kho Giáo trình 658.071 LE-T Giáo trình 8
9 01101337 Kho Giáo trình 658.071 LE-T Giáo trình 9
10 01101338 Kho Giáo trình 658.071 LE-T Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào