Giáo trình
657.071 NG-C
Kế Toán Tài Chính 1. /
DDC 657.071
Tác giả CN Nguyễn, Văn Công.
Nhan đề Kế Toán Tài Chính 1. / GS.TS.Nguyễn Văn Công.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động-Xã hội, 2011
Mô tả vật lý 343 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Gồm các nội dung: kế toán lao động tiền lương và khoản trích theo lương. kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư. kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ nhỏ...
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Kế toán
Địa chỉ 01Kho Giáo trình(1): 01102016
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(5): 01102011-5
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(4): 01102804, 01103872, 01104263, 01104710
000 00000caa a2200000 4500
00119390
0021
00425025
005201504131209
008140403s2011 vm a 000 0 vie d
0091 0
020|c68.000 Đ
039|a20150413120918|bnamtd|c20150309155408|dhonghanh|y20140830232435|zadmin
082 |a657.071|223|bNG-C
1000 |aNguyễn, Văn Công.
24510|aKế Toán Tài Chính 1. / |cGS.TS.Nguyễn Văn Công.
260 |aHà Nội : |bLao động-Xã hội, |c2011
300 |a343 tr. ; |c24 cm
520 |aGồm các nội dung: kế toán lao động tiền lương và khoản trích theo lương. kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư. kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ nhỏ...
653 |a Tài chính
653 |a Kế toán
852|a01|bKho Giáo trình|j(1): 01102016
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(5): 01102011-5
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(4): 01102804, 01103872, 01104263, 01104710
890|a10|b14|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01104710 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.071 NG-C Giáo trình 1
2 01102804 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.071 NG-C Giáo trình 2
3 01104263 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.071 NG-C Giáo trình 3
4 01102011 Kho Khoa Kinh tế 657.071 NG-C Giáo trình 4
5 01102012 Kho Khoa Kinh tế 657.071 NG-C Giáo trình 5 Hạn trả:27-04-2021
6 01102013 Kho Khoa Kinh tế 657.071 NG-C Giáo trình 6 Hạn trả:27-04-2021
7 01102014 Kho Khoa Kinh tế 657.071 NG-C Giáo trình 7
8 01102015 Kho Khoa Kinh tế 657.071 NG-C Giáo trình 8
9 01102016 Kho Giáo trình 657.071 NG-C Giáo trình 9
10 01103872 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.071 NG-C Giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào