Opac-Dmd And Related Information 
Giáo trình
657.071 NG-C
Kế Toán Tài Chính 2 /
DDC 657.071
Tác giả CN Nguyễn, Văn Công
Nhan đề Kế Toán Tài Chính 2 / PGS.TS. Nguyễn Văn Công.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2010
Mô tả vật lý 335 tr. ; 24 cm
Tùng thư Bộ Giáo dục và đào tạo. Viện Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Trình bày những kiến thức cơ bản, kèm theo câu hỏi trắc nghiệm, tự luận, bài tập vận dụng về kế toán vốn bằng tiền và tiền vay, kế toán các nghiệp vụ thanh toán, kế toán hoạt động đầu tư tài chính, hoạt động khác và các khoản dự phòng, kế toán vốn chủ sở hữu và các nghiệp vụ khác cùng báo cáo tài chính
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ 06Kho Khoa Kinh tế(5): 01102006-10
Địa chỉ 11Kho Khoa Tài chính Ngân hàng(4): 01102003-5, 01104288
000 00000caa a2200000 4500
00119389
0021
00425024
005201501091513
008140403s2010 vm a 000 0 vie d
0091 0
020|c56000Đ
039|a20150109151345|bthanhnhan|c20141217135550|dnamtd|y20140830232435|zadmin
082|a657.071|bNG-C
1001 |aNguyễn, Văn Công
24500|aKế Toán Tài Chính 2 / |cPGS.TS. Nguyễn Văn Công.
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2010
300 |a335 tr. ; |c24 cm
490|aBộ Giáo dục và đào tạo. Viện Đại học Mở Hà Nội
520 |aTrình bày những kiến thức cơ bản, kèm theo câu hỏi trắc nghiệm, tự luận, bài tập vận dụng về kế toán vốn bằng tiền và tiền vay, kế toán các nghiệp vụ thanh toán, kế toán hoạt động đầu tư tài chính, hoạt động khác và các khoản dự phòng, kế toán vốn chủ sở hữu và các nghiệp vụ khác cùng báo cáo tài chính
653 |a Tài chính
653 |a Kế toán
653|aGiáo trình
852|a06|bKho Khoa Kinh tế|j(5): 01102006-10
852|a11|bKho Khoa Tài chính Ngân hàng|j(4): 01102003-5, 01104288
890|a9|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01102003 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.071 NG-C Giáo trình 1
2 01102004 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.071 NG-C Giáo trình 2
3 01102005 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.071 NG-C Giáo trình 3
4 01102006 Kho Khoa Kinh tế 657.071 NG-C Giáo trình 4
5 01102007 Kho Khoa Kinh tế 657.071 NG-C Giáo trình 5
6 01102008 Kho Khoa Kinh tế 657.071 NG-C Giáo trình 6
7 01102009 Kho Khoa Kinh tế 657.071 NG-C Giáo trình 7
8 01102010 Kho Khoa Kinh tế 657.071 NG-C Giáo trình 8
9 01104288 Kho Khoa Tài chính Ngân hàng 657.071 NG-C Giáo trình 9
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào