Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Tiếng Việt
346.597 LUA
Luật đầu tư
DDC 346.597
Nhan đề Luật đầu tư
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2011
Mô tả vật lý 65 tr.
Tóm tắt Giới thiệu nội dung luật đầu tư, bao gồm 89 điều với nội dung về đảm bảo đầu tư, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, hình thức đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, đầu tư trực tiếp, đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, đầu tư ra nước ngoài, quản lí nhà nước về đầu tư
Từ khóa tự do Đầu tư
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(5): 01202634, 01205308-11
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(3): 07101752, 07101781-2
000 00000caa a2200000 4500
00110447
0022
00415084
005201501171418
008120626s2011 vm a 000 0 vie d
0091 0
020|c10000
039|a20150117141813|bhou05|c20150112134545|dhou10|y20140830230849|zadmin
082 |a346.597|bLUA
24500|aLuật đầu tư
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2011
300 |a65 tr.
520 |aGiới thiệu nội dung luật đầu tư, bao gồm 89 điều với nội dung về đảm bảo đầu tư, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư, hình thức đầu tư, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, đầu tư trực tiếp, đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, đầu tư ra nước ngoài, quản lí nhà nước về đầu tư
653 |aĐầu tư
653 |aLuật pháp
653|aViệt Nam
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(5): 01202634, 01205308-11
852|a07|bKho Khoa Luật|j(3): 07101752, 07101781-2
890|a8|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01205308 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 1
2 01205309 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:17-04-2019
3 01205310 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 3
4 01205311 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 4
5 01202634 Kho Sách TK Tiếng Việt 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:17-04-2019
6 07101752 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 6
7 07101781 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 7
8 07101782 Kho Khoa Luật 346.597 LUA Sách Tiếng Việt 8
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào