Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
378.597 VO-T
Quản lý hoạt động dạy học theo phương thức đào tạo E-Learning tại Viện Đại học Mở Hà Nội :
DDC 378.597
Tác giả CN Võ, Thị Linh Trà
Tác giả TT Học viện Quản lý giáo dục
Nhan đề Quản lý hoạt động dạy học theo phương thức đào tạo E-Learning tại Viện Đại học Mở Hà Nội : Luận văn thạc sỹ Quản lý giáo dục; Chuyên ngành Quản lý giáo dục; Mã số 60140101 / Võ Thị Linh Trà; NHDKH PGS.TS Nguyễn Ngọc Anh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2017
Mô tả vật lý 111 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện Quản lý Giáo dục
Từ khóa tự do Viện Đại học Mở Hà Nội
Từ khóa tự do Hoạt động dạy học
Từ khóa tự do Phương thức đào tạo E-Learning
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01502756
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173921
0027
004B8EF61EB-8434-42E7-974E-DEF182CFF708
005202008211127
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200820212748|bdtmkhue|y20200820194242|zdtmkhue
082 |a378.597|bVO-T
100 |aVõ, Thị Linh Trà
110 |aHọc viện Quản lý giáo dục
245 |aQuản lý hoạt động dạy học theo phương thức đào tạo E-Learning tại Viện Đại học Mở Hà Nội : |bLuận văn thạc sỹ Quản lý giáo dục; Chuyên ngành Quản lý giáo dục; Mã số 60140101 / |cVõ Thị Linh Trà; NHDKH PGS.TS Nguyễn Ngọc Anh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2017
300 |a111 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện Quản lý Giáo dục
653 |aViện Đại học Mở Hà Nội
653 |aHoạt động dạy học
653 |aPhương thức đào tạo E-Learning
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01502756
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvancanbo/vothilinhtra/vothilinhtra_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01502756 Kho Luận văn 378.597 VO-T Luận văn 1
  1 of 1